خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی – بخش سوم

پرداخت بیمه بیکاری، ثبت غیر حضوری درخواست کفالت و بازرسی و کمک هزینه مراسم ترحیم از جمله خدمات جدیدی است که به صوت غیر حضوری…

بیشتر بخوانید

خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی – بخش دوم

و اما در هفته پنجم از اجرای طرح 3070 یا همان دوشنبه های دیجیتالی اظهار داشت امروز نهمین خدمت جدید غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی…

بیشتر بخوانید

خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی – بخش اول

خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی – بخش اول: رشد جمعیت و افزایش مراجعات مردم جهت دریافت خدمات و یا

بیشتر بخوانید