تعاريف در حقوق کار

از نظر لغوي كار به معناي فعل و عمل و كردار انسان است و در اصطلاح، كار فعاليتي است نسبتا دائمي كه به توليد كالا يا خدمات مي انجامد و به آن دستمزدي تعلق مي گيرد.به عقيده ي بعضي از صاحب نظران در تعريف كار به نوع خاصي از كار توجه نشده است،بلكه كار را در مفهوم عام سرچشمه ي انباشت ثروت و سرمايه و نهايتا رشد و شكوفايي جوامع تلقي كرده اند.پولكس فن مي گ.يد:مردم سرچشمه ثروت هاي منقول بوده و افزايش ثروت از كار و زحمت آنها ناشي مي شود..

بیشتر بخوانید

کارگاه خانوادگی چیست؟

کارگاه خانوادگی چیست؟ اگر در این کارگاه فقط خویشاوندان درجه یک از طبقه اول (پدر، مادر، همسر و فرزندان کارفرما) مشغول بکار باشند، آن کارگاه خانوادگی اطلاق میشود و اگر…

بیشتر بخوانید

قانون رسیدگی به شکایت در اداره کار

رسیدگی به شکایت کارگران از کارفرمایان در فصل نهم قانون کار تدوین شده است. در ماده ۱۵۷ قانون کار ارکان نحوه رسیدگی و صلاحیت این امر تعیین شده است.متن ماده ۱۵۷ قانون کار …

بیشتر بخوانید

تعریف كار تابع در قانون کار

تعریف كار تابع در قانون کار: در بررسي فعاليت هايي كه افراد براي كسب درآمد انجام مي دهند دو نوع كار قابل تشخيص است : يكي كاري كه فرد در اشتغال مزدبگيري براي ديگري انجام مي دهد كه به آن كار تابع نيز گفته مي شود و دوم كاري كه در آن پرداختي تحت عنوان مزد انجام نمي شود و در اين نوع اشتغال…

بیشتر بخوانید

تغییر حقوقی مالکیت کارگاه

تغییر حقوقی مالکیت کارگاه (ماده ۱۲ قانون کار): به استناد ماده 12 قانون كار. :« هرنوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد،‌ادغام در موسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اينها،‌در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است موثر نمي باشد و كارفرماي جديد…

بیشتر بخوانید

كار اجباري و بهره كشي

كار اجباري و بهره كشي از ديگران:
بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم قانون اساسی. (رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از…

بیشتر بخوانید

تعریف کارگاه در قانون کار

تعریف کارگاه در قانون کار به استناد ماده ۴ قانون کار «کارگاه محلی (مکانی) است. که کارگر به درخواست. (و دستور) کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند. از قبیل موسسات صنعتی. کشاورزی. معدنی….

بیشتر بخوانید

از دید قانون کار کارفرما کیست؟

به استناد ماده ۳ قانون کار «کارفرما شخصی است. حقیقی یا حقوقی که کارگر (شخصی انجام دادن کار) به درخواست (و دستور (تبعیت دستوری)) و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی (تبعیت مزدی) کار میکند.»…..

بیشتر بخوانید

کارگر چه کسی است؟

مستند به ماده ۲ قانون کار. «کارگر از لحاظ این قانون. کسی (فردی یا شخص حقیقی به تنهایی) است. که به هر عنوان. (فارغ از هر نوع نام) در مقابل دریافت حق السعی. (تعریف ماده ۳۴ قانون کار) اعم از مزد، حقوق، سهم سود. و سایر مزایا (پورسانت غیر انگیزشی و …) به درخواست…

بیشتر بخوانید

دامنه شمول قانون کار

به استناد ماده ۵ قانون کار، دامنه شمول این قانون شامل کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموز….

بیشتر بخوانید