حوزه عمومی حقوق کار

قانون كار و شركت هاي بيمه

قبل از ملي شدن موسسات بيمه و موسسات اعتباري،غير از بيمه مركزي ايران و موسسات بيمه دولتي كه از مقررات خاص استخدامي تبعيت داشتند ساير شركت هاي بيمه مشمول مقررات قانون كار بودند.

مصوبه مجلس شورای اسلامی

در سال 1358 لايحه قانوني ملي  شدن موسسات بيمه و موسسات اعتباري به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيد طبق ماده 7 لايحه قانوني فوق كليه كاركنان و موسسات بيمه كشور تا تصويب مقررات استخدامي مربوط،تابع مقررات استخدامي موجود خواهند بود.

آئین نامه استخدامی شرکت های بیمه

برابر ماده 5 قانون اداره امور شركت هاي بيمه مصوب 1367/9/13 مجلس شوراي اسلامي،كاركنان شركتهاي بيمه ايران،آسيا،البرز،دانا و بيمه مركزي مشمول مقررات استخدامي خاص خود كه به تصويب هيات وزيران مي رسيد قرار مي گرفتند.

آيين نامه استخدامي مزبور نيز در تاريخ 1368/4/21 به تصويب رسيده بود كه در اين زمينه مطابق بند هاي الف و ب تبصره 2 ماده 4 آيين نامه استخدامي ياد شده،در شركت هاي مزبور مقررات قانون كار تنها به افرادي كه براي تصدي مشاغل كارگري تعيين شده توسط كميته امور استخدامي موضوع ماده يك آيين نامه فوق استخدام شده يا بشوند شمول پيدا مي كرد و ديگر كاركنان به هر عنوان كه در استخدام شركت هاي بيمه بوده باشند اعم از رسمي و قراردادي مشمول مقررات آيين نامه استخدامي مصوب بوده و در دايره شمول قانون كار قرار نمي گرفتند.

اصلاح آئین نامه استخدامی شرکت های بیمه در سال 81

كه آيين نامه فوق الذكر و اصلاحات بعدي آن به موجب ماده 110 آيين نامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران مصوب 1381/12/4 هيات وزيران لغو گرديده است.

به موجب ماده 96 قانون برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1379 محلس شوراي اسلامي،به دولت اجازه داده مي شود آيين نامه ها و ضوابط مالي،اداري،استخدامي و انضباطي خاص صنعت بيمه را در چهارچوب اساسنامه هاي خاص آنها در جهت توسعه و بهبود كيفيت خدمات و رقابتي كردن فعاليت صنعت بيمه،با پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور(سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) و مجمع عمومي شركت هاي بيمه و بيمه مركزي ايران به تصويب رسانده و اجرا نمايد.

در اجراي ماده فوق از برنامه سوم،هيات وزيران در جلسه مورخ 1381/12/4 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و مجمع عمومي شركت هاي بيمه  و بيمه مركزي ايران را در 110 ماده تصويب نمود كه با توجه به ماده يك اين آيين نامه ،كارمندان رسمي شركت هاي بيمه ايران،آسيا،البرز،دانا و بيمه مركزي ايران از نظر استخدامي تابع مقررات اين آيين نامه هستند.

ماده 5 آئین نامه استخدامی شرکت های بیمه

مقررات ماده 5 آيين نامه استخدامي مشترك شركت هاي بيمه و بيمه مركزي ايران كارمندان شركت به سه دسته زير تقسيم مي شوند:

الف-كارمندان رسمي كه براي تصدي يكي از پست هاي سازماني شركت استخدام شده يا مي شوند و مشمول مقررات اين ايين نامه هستند.

ب –كارمندان قرارداد كه براي مدت معين به خدمت شركت در مي آيند و مقررات به كارگيري و پرداخت دستمزد اين كارمندان به تصويب شورا مي رسد پ-كارمندان پيماني كه مدت قرارداد آنها حداقل پنج سال و قابل تمديد است.

در طول مدت قرارداد امكان لغو آن از طرف مستخدم ميسر نيست ولي شركت با تصويب شورا(موضوع ماده 2 آيين نامه) مي تواند نسبت به لغو قرارداد اقدام نمايد.

تبصره: كارمندان پيماني از نظر حقوق و مزايا تابع اين آيين نامه و از نظر ساير مقررات استخدامي مشمول تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 و آيين نامه آن هستند.

به طوري كه ملاحظه مي شود كارمندان شركت هاي بيمه كه در ماده يك آيين نامه احصا گرديده است تابع مقررات استخدامي مشترك بوده و از شمول قانون كار خارج مي باشد.

تکلیف کارکنان قراردادی شرکتهای بیمه چیست؟

با اين توضيح كه كارمندان قراردادي موضوع بند ب ماده 5 آيين نامه،عدم شمول مقررات قانون كار نسبت به آنان منوط به اين است كه مقررات به كارگيري و پرداخت دستمزد اين كاركنان به ترتيب پيش بيني شده به تصويب شورا (موضوع ماده 2 آيين نامه) رسيده باشد و تا زماني كه اين مقررات به تصويب نرسيده است كاركنان قراردادي كه به موجب بند ب از ماده 5 آيين نامه در شركت هاي بيمه بكار گرفته مي شوند مشمول مقررات قانون كار خواهند بود.

ضمن اينكه معافيت كارمندان شركت هاي بيمه مركزي،ايران،آسيا،البرز و دانا از شمول قانون كار مشروط به اين است كه بر اساس يكي از صور و اشكال استخدام موضوع بنده هاي الف و پ ماده 5 آيين نامه استخدامي مشترك شركت هاي بيمه بكار گرفته شده باشند در غير اينصورت اسخاصي كه خارج از ضوابط و مقررات بندهاي ماده 5 به استخدام شركت هاي بيمه درآمده باشند رابطه قراردادي آنان با اين شركتها مشمول قانون كار قرار مي گيرد.

بعلاوه مقررات آيين نامه مشترك شركت هاي بيمه صرفا ناظر بر كاركنان شركتهاي مذكور در ماده يك آيين نامه يعني شركتهاي بيمه ايران،آسيا،البرز،دانا و بيمه مركزي ايران است و ساير شركتهاي بيمه كه تاسيس شده يا مي شوند تا زماني كه مقررات خاص استخدامي مستند به قانون حاكم بر روابط قراردادي كاركنان و دستگاه نباشد مقررات قانون كار بر اين رابطه جاري و ساري مي باشد.

طبق ماده يازده آيين نامه مشترك شركت هاي بيمه،بكارگيري اتباع بيگانه در اين شركت ها با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز خواهد بود.

تخلفات کارمندان بیمه

رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان و تعيين مجازات آنها بر اساس قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 و اصلاحات بعدي آن انجام مي شود(ماده48)برابر ماده 65 آيين نامه استخدامي مشترك شركت هاي بيمه و بيمه مركزي ايران،كارمندان شركت هاي بيمه،به استثناي مشمولان قانون تامين اجتماعي،از نظر بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث تابع مقررات اين آيين نامه و صندوق مربوط هستند.

ضمائم قانونی این پست:

لايحه قانوني ملي  شدن موسسات بيمه و موسسات اعتباري مصوب 1358.8.20

قانون اداره امور شركت هاي بيمه مصوب 1367/9/13 مجلس شوراي اسلامي

قانون برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1379 محلس شوراي اسلامي

آیین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران

اصلاح ماده (110) آیین نامه استخدامی مشترک شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران

قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372

تيرداد ایرانی

متخصص تجربی در حوزه روابط کار , فارغ التحصیل رشته حقوق , نزدیک به 8 سال سابقه عملی در حوزه کار و مسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی و دستورالعمل های مربوطه آماده پاسخگویی به سوالات عزیزان کاربر این سایت میباشم.

‫3 دیدگاه ها

  1. اگر در نمایندگی بیمه کار کنیم که کارفرما یک شخص هست، مشمول قانون کار میشه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا