جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

قرارداد کار مشاغل مختلف کارگران مشمول قانون کار (ویژه سال 1402)

یکی از دغدغه های اصلی کارفرمایان برای تنظیم روابط کار خود و کارگر تحت امر خود مساله فرم ها وقرارداد های قانونی مورد نیاز بازدارنده از رجوع و شکایت آنان در مراجع حل اختلاف وزارت کار میباشد.

برخی بر این باورند که تنظیم قرارداد کار به منزله ارائه سندی معتبر به کارگر بر علیه خود جهت استفاده در شکایات آتی است.

حال آنکه ظرفیت های قانونی موجود در قانون کار به نحوی است که ضرر های عدم تنظیم قرارداد مکتوب (همکاری با قرارداد شفاهی) به مراتب بالاتر از زمانی است که قراردادی مکتوب بین کارگر و کارفرما موجود باشد.

قرارداد کار

قرارداد کار رایگان مورد تائید وزارت کار

توصیه نشده به علت کلی بودن متن قرارداد

فواید تنظیم قرارداد کار مکتوب

سبب می شود نیروی کار، با انگیزه و اعتماد بیشتر وقت و انرژی‌ خود را صرف انجام وظیفه نماید.

انعقاد قرارداد مکتوب هرگونه ابهامات آتی که بصورت طبیعی بین کارگر و کارفرما در سیر مراحل همکاری بوجود می آید را از بین برده و در زمان ابهام میتوان به قرارداد کار منعقد شده مراجعه و رفع ابهام نمود.

با مشخص شدن میزان مزد پایه و مزایای قانونی و انگیزشی به تبع آن در مراجع حل اختلاف امکان ادعای مزدی بیشتر از میزان مد نظر کارفرما از کارگر سلب شده و بطور مثال نمیتواند با استناد دادنامه اخیر دیوان عدالت اداری (دادنامه 186) کل دریافتی خود را مزد پایه در نظر بگیرد.

عدم وجود هرگونه سند مکتوب اشخاص را به سوی طرح دعوی و امتحان شانس خود در دادگاه های اداره کار ترغیب میکند.

همانطور که مستحضرید اثبات مزد و سابقه بر عهده کارگر و اثبات سایر شرایط در محاکم قضایی دادگستری و یا شبه قضایی وزارت کار بر عهده کارفرماست. اگر نتوانید شرایط قصور را به درستی در قرراداد پیش بینی کنید یا بدتر از آن فاقد قرارداد مکتوب باشید امکان باخت شما در دعوی بسیار بالا میرود.

در زمان انعقاد قرارداد مکتوب با تعیین زمان انقضا قرارداد در واقع  از همان روز اول تاریخ اخراج کارگر را مشخص نموده اید و بعد از انقضا آن کارگر در هیچ یک از مراجع حل اختلاف یا قضایی نمیتواند ادعای ادامه همکاری و در خواست بازگشت بکار بدهد و در این خصوص کلیه مراجع به اتفاق درخواست بازگشت بکار وی را مردود میشمارند.

در خصوص خسارات مالی در کارگاه قانون کار مسکوت مانده و بطور کلی هزینه هرگونه خسارات در کارگاه بر عهده کافرماست و کارگر در زمان انعقاد قرارداد شفاهی و در صورت بروز مشکل میتواند از مسولیت آن شانه خالی کند لیکن زمانی که مسولیت های خسارات مشخص در حیطه کاری وی مکتوب در قرارداد به وی سپرده میشود دیگر نمیتواند ادعای عدم اطلاع از مسولیت آن در زمان بروز خسارت در مراجع قضایی مطرح کند.

یکی از شکایات کارفرمایان ترک کار به یکباره کارگر و خسارات متعدد و شدید توسط کارگر است. زمانی که بار حقوقی آن در قرارداد مشخص نباشد, با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  و قانون کار جمهوری اسلامی ایران کار اجباری و بهره کشی ممنوع شمرده شده است لذا کارفرما  در دادگاه نمیتواند ادعای خسارت ناشی از ترک کار کارگر را مطرح کند و کارگر به سادگی به یک توجیه ابتدایی تبرعه میگردد. حال آنکه با استناد به ظرفیت تبصره ماده 20 قانون کار میتوان شروطی تعیین نمود که برای کارگر بازدارندگی ایجاد کند که به یکباره ترک کار نکند و در صورتی که این کار را انجام داد عواقب هزینه زایی برای وی ایجاد کند.

خسارات ناشی از عدم تنظیم قرارداد کار تخصصی

عدم انعقاد قرارداد کار مدت معین در کارهای غیر پروژه ای و مشاغلی که جنبه مستمر دارند میتواند به منزله استخدام رسمی کارگر بوده و این حق را برای وی ایجاد میکند که ادعا کند بصورت شفاهی کارفرما به وی اعلام نموده است که رسمی استخدام شده است.!

عدم عقد قرارداد کار موقت یا قرارداد سفید امضا، تنها به ضرر کارفرما می باشد و هر گونه پرداختی از طرف کارفرما به کارگر می تواند موضوع شکایت کارگر از کارفرما باشد.

در واقع اگر کارفرما تمام حقوق، مزایا، اضافه کار، بن و… کارگر را به صورت کامل و بدون ثبت در قرارداد مشخص به حساب کارگر واریز نماید، کارگر می تواند ادعا کند که تمام واریزی های وی، تنها حقوق پایه او بوده است (مستند به دادنامه 186 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) و در خصوص سایر مزایا طرح شکایت نماید.

همانطور که میدانید گونه ای از مشاغل هستند که بصورت پیمانکاری انجام میپذیرند در حالی که نوع کارگری آن هم وجود دارد. در صورتی که شما داخل قراردادی مکتوب نوع رابطه کاری خود با شخص انجام دهنده کار (پیمانکاری یا کارگری) را مشخص نکنید در مراجع حل اختلاف در خصوص اینگونه مشاغل اصل را بر رابطه کارگری و کارفرمایی میگذارند و اثبات اینکه رابطه کاری بصورت شفاهی پیمانکاری طی شده است عملا غیر ممکن است و در صورتیکه شخص انجام دهنده کار اقرار به پیمانکار بودن خود نکند باید کلیه مزایای کارگری از جمله حق بیمه که مبلغ سنگینی برای کارفرما خواهد بود را بپردازید.

عدم عقد قرارداد احتمال باخت در دعوی های مالی و حقوقی بین کارگر و کارفرما را برای کارفرما افزایش می دهد . ضمن آنکه قرار گرفتن در پروسه ای که کارفرما مدارک اندکی برای اثبات حقانیت خود دارد هزینه های بسیاری از قبیل هزینه های وکیل و غیره را برای کارفرما ایجاد می کند .

موضوع دیگر موضع قضات در دعواهای حقوقی بین کارگر و کارفرما است . تجربه نشان داده قضات مراجع حل اختلاف وزارت کار عموما به سمت کارگر متمایل بوده و به دلیل آنکه آنها را قشر ضعیف جامعه می دانند در تصمیم گیری اگر کارفرما مدارک کافی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد در شرایط برابر به نفع کارگر رای خواهند داد .

طبق قانون کار کارفرما میتواند دوره ای را تحت عنوان دوره آزمایشی داخل قرارداد قرار دهد که پس از اتمام آن دوره در صورت عدم تمایل هیچگونه تعهد استخدامی نسبت به کارگر برای وی باقی نماند. در این خصوص در پست های متعدد در همین سایت مطالبی منتشر شده است. (مثل این پست)

در صورتی که قرارداد مکتوب وجود ندارد و شرایط قصور و کوتاهی های مد نظر کارفرما در قرارداد قید نشده باشد تعیین نوع قصور و حدود وثقور آن در اختیار مراجع حل اختلاف کار و با سلیقه آنان میباشد که خوشایند هیچ کارفرمایی نیست! 

با بک قرارداد کار ساده خودتان تعیین کننده زمان عدم ادامه همکاری میباشید و هیچ مرجعی کارگر دارای قرارداد مکتوب منقضی شده را نمیتواند به محل کارش ابقا کند. در صورتی که خلاف آن در زمان فقد قرارداد تا زمان انحلال و تعطیلی کامل کارگاه کارگر میتواند حکم بازگشت بکار دریافت کند ولو اینکه قصور غیر قابل تحمل از نظر کارفرما را هم مرتکب شده باشد.

نگاهی گذرا به برخی مواد قانون کار در خصوص قرارداد کار

ماده 7 قانون کار

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره 1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره 2- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دایمی تلقی می شود .

ماده 8 قانون کار

شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید .

ماده 9 قانون کار

برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است :

الف- مشروعیت مورد قرارداد

ب– معین بودن موضوع قرارداد

ج– عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر .

تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است ، مگر آن که بطلان آن در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد .

ماده 10 قانون کار

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد :

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن .

ج- ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها .

د- محل انجام کار .

هـ- تاریخ انعقاد قرارداد .

و- مدت قرار داد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد .

ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید .

نگاهی گذرا به آمار شکایات کارگران در ایران

تعداد شکایات در سال 96
0
تعداد شکایات در سال 97
0
تعداد شکایات در سال 98
0

هر قراردادی علی‌رغم فواید و مزایای فراوانی که دارد می‌تواند دربردارنده معایبی نیز باشد. این معایب ممکن است ناشی از ذات و ماهیت قرارداد، ارتباط آن با فعالیت موضوع قرارداد و همچنین شیوه قرارداد نویسی باشد. این امر را هرگز به تنهایی و بدون مشورت کارشناسان این حوزه انجام ندهید. قواعد حقوقی همیشه بامنطق و برداشت و تفسیر به رای شما همخوانی ندارد.

بطور مثال ماده 8 قانون کار و بند 11 ماده 1 آیین دادرسی کار هرگونه توافقی که کمتر از مزایای قانون کار باشد را باطل دانسته و مراجع حل اختلاف وزارت کار را مکلف نموده این توافقات را باطل به حساب بیاورند…..

لذا مقتضی است در زمان تنظیم قرارداد حتما قرارداد مرتبط با حوزه تخصصی شغل شما منعقد گردد. شرطی در قرارداد که در یک شغل باطل به حساب می آید ممکن است در ماهیت شغل دیگر شرط لازم  و کافی به حساب آید و برگ برنده شما چه در مراجع حل اختلاف وزارت کار چه در مراجع قضایی (جهت جبران خسارات احتمالی از سوی کارگر) باشد.

برای اولین بار در ایران

برای اولین بار در ایران بر خلاف قراردادهای کاری که با هزینه های گزاف بفروش میرسند و فاقد مختصات حقوقی کافی برای تطبیق با همه مشاغل میباشند و صرفا یک فرمت قرارداد ثابت و تا حدی حقوقی هستند, دیده بان حقوق کار ایران با صرف زمان و هزینه زیاد موارد ضروری مشاغل مختلف که دغدغه اصلی کارفرمایان میباشد را تهیه و تنظیم نموده و میتوانید با خیال آسوده از دسته بندی های زیر قرارداد کار تخصصی حوزه شغلی خودتان را دریافت نمائید.

 این قراردادها همچنین با هزینه ای به مراتب پائینتر و

قیمت های معقول در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است.

صزفه جویی و کاهش هزینه های تنظیم قرارداد شما تا...
قیمت واقعی آن 85%
هتلدار

قرارداد کار کارگران سایر حوزه های کسب و کار

کارگر ساده
راننده (مشمول قانون کار)
تعمیر کار اتوموبیل
آمارگر و پرسشگر
خواننده و ارکستر مراسم
خدمات نظافتی
سرایدار ساختمان 
حراست و نگهبانی
تکنسین آسانسور
نصاب (مشمول قانون کار)
آهنگر
شیرینی پز (تر کار و خشک کار)
خیاط کارمزدی
خیاط مزد ثابت
خیاط کامزد ساعتی
نانوا
برنامه نویس
متخصص شبکه
مهندس متخصص 
رزروشن
محتوا گذار اینترنتی در سایت
اپراتور کامپیوتر
انبار دار
کارشناس لجستیک
عکاس
ویراستار
لوله کش ساختمان
مدیر کنترل پروژه
مدیر کنترل کیفیت
کارشناس  hse (امنیت در کارگاه)
خدمات نظافتی
خادم مساجد و حوزه های علمیه
آرایشگران (مشمول قانون کار)

برای دریافت قرارداد کار مشاغل این دسته بندی کلیک کنید.

قرارداد کار کارگران مشاغل حوزه پزشکی و دندانپزشکی

منشی پزشک
دستیار پزشک یا دندانپزشک
پزشک (مشمول قانون کارش)
پرستار در منزل
پرستار در درمانگاه
اپراتور و پرسنل آزمایشگاه
سرپرست درمانگاه
روانشناس
مشاور و گفتار درمان
کارشناس مراقب سلامت
ماساژور
اپراتور لیزر پزشکی
ماما

برای دریافت قرارداد کار مشاغل این دسته بندی کلیک کنید.

قرارداد کار کلیه مشاغل 8
قرارداد کار کلیه مشاغل 15

قرارداد کار کارگران حوزه کارخانجات و بخش صنعت

اپراتور دستگاه چاپ
طراح و گرافیست
سرپرست کارگاه 
سرویس کار دستگاه 
مونتاژ کار
قالب زن
تکنسین فنی
بسته بند

 

برای دریافت قرارداد کار مشاغل این دسته بندی کلیک کنید.

قرارداد کار کارگران حوزه مالی و ادرای

بازاریاب
کارشناس خدمات بیمه ای
حسابدار
مدیر مالی
کارمند امور اداری
مدیر فروش و بازاریابی
تحصیلدار و مسئول توزیع
مامور وصول مطالبات

 

برای دریافت قرارداد کار مشاغل این دسته بندی کلیک کنید.

قرارداد کار کلیه مشاغل 22
قرارداد کار کلیه مشاغل 29

قرارداد کار کارگران حوزه رستوران و فست فود

صندوقدار
آشپز (سنتی و فست فود)
کانتر کار
مسول خرید
پیک (مشمول قانون کار)
مدیر داخلی رستوران

برای دریافت قرارداد کار مشاغل این دسته بندی کلیک کنید.

قرارداد کار کارگران حوزه تدریس و مربیگری

معلم حق التدریس
مربی  آموزشی
مربی ورزشی
مربی مهد کودک
مدرس زیان انگلیسی
مربی اموزشگاه رانندگی (مشمول قانون کار)
سوپروایزر آموزشی

 

برای دریافت قرارداد کار مشاغل این دسته بندی کلیک کنید.

قرارداد کار کلیه مشاغل 35

پرداخت خسارت بابت جهل به قوانین متعدد کافیست!

کارفرمای قانونمند شدن زیاد سخت نیست!
با ما اطلاعات خود را افزایش دهید....
قرارداد کار کلیه مشاغل 42
kar-tamin
دیده بان حقوق کار ایران
جستجو کردن