قرارداد کار اپراتور کامپیوتر

قرارداد کار اپراتور کامپیوتر 1

قرارداد کار اپراتور کامپیوتر: این قرارداد کار موقت در 3 صفحه تنظیم شده است. تصور کنید می‌خواهید شخصی را برای مدت محدود