قرارداد کارگر ساده

قرارداد کارگر ساده 1

قرارداد کارگر ساده: این قرارداد کار موقت در 3 صفحه تنظیم شده است. تصور کنید می‌خواهید شخصی را برای مدت محدود و به صورت