قرارداد کار مکانیک خودرو

قرارداد کار مکانیک خودرو 1

قرارداد کار مکانیک خودرو: این قرارداد کار موقت در 3 صفحه تنظیم شده است. تصور کنید می‌خواهید شخصی را برای مدت محدود و به صورت موقتی