قرارداد کار آهنگر و جوشکار

قرارداد کار آهنگر و جوشکار 1

قرارداد کار آهنگر و جوشکار: این قرارداد کار موقت در 3 صفحه تنظیم شده است. تصور کنید می‌خواهید شخصی را برای مدت محدود و به