قرارداد کار راننده بدون خودرو

قرارداد کار راننده بدون خودرو 1

قرارداد کار راننده بدون خودرو: این قرارداد کار موقت در 3 صفحه تنظیم شده است. تصور کنید می‌خواهید شخصی را برای مدت محدود و به صورت