قرارداد کار سرایدار

سرایدار

قرارداد کار سرایدار: این قرارداد کار موقت در 3 صفحه تنظیم شده است. تصور کنید می‌خواهید شخصی را برای مدت محدود و به صورت موقتی اس