قرارداد کار مدرس زبان انگلیسی

قرارداد کار مدرس زبان انگلیسی 1

قرارداد کار مدرس زبان انگلیسی: این قرارداد کار موقت در 3 صفحه تنظیم شده است. تصور کنید می‌خواهید شخصی را برای مدت محدود و به صورت موقتی استخدام…