قرارداد پیمانکاری اجرای استخر

قرارداد پیمانکاری اجرای استخر 1

قرارداد پیمانکاری اجرای استخر تنظیم شده توسط تیم حقوقی کار – تامین با صرف زمان زیاد مهم‌ترین مفاد نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان که باید مد نظر کارفرمایان محترم باشد را مد نظر قرار داده است: