جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 1

ضمانت اجرای استنکاف دستگاه ها از اجرای رای هیات عمومی….از مجموع مفاد مواد11،13،89،90،92،109 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می گردد که دستگاههای اجرایی

نحوه انجام ابلاغ در آیین دادرسی کار

ابلاغ اوراق دعوا

به موجب ماده 38 آیین دادرسی کار « مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل، اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ دیگر اخطاریه، رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید ابلاغ اوراق در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد. »

جستجو کردن