جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

تعلیق قراردادکار در قانون کار

ابلاغ دعوتنامه وزارت کار

انواع تعلیق قراردادکار در قانون کار:
الف) تعلیق قراردادکار ناشی از علل و عوامل خارج از اراده طرفین
ب) تعلیق قراردادکار ناشی از قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی
پ)…..

جستجو کردن