جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

شورای عالی کار

شورای عالی کار 1

شورای عالی کار در وزارت کار تشکیل می شود که وظیفه این شورا، انجام وظایفی است که به موجب قانون کار و سایر قوانین مربوطه به عهده این شورا گذاشته شده….

جستجو کردن