جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

قرارداد کار (بخش دوم)

قرارداد کار

قرارداد کار (بخش دوم): به موجب بند یک ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور. مصوب 20/02/94 مجلس شورای اسلامی، دو تبصره (تبصره 3 و.

جستجو کردن