جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

شرايط اساسي صحت قرارداد كار

همه چیز در خصوص قرارداد کار

شرط اساسی انعقاد قرارداد کار : به علاوه انعقاد قرارداد كار از روي اكراه نيز موجب عدم صحت قرارداد خواهـد شـد . البتـه بايد توجه داشت كه اكراه در اصطلاح حقوقي معناي خاصي دارد كه دقيقا بر معناي متداول عرفي آن منطبق نيست.

جستجو کردن