جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

اسناد سفید امضاء در روابط بین کارگر و کارفرما

حکم سند سفید امضا

درقانون مجازات اسلامی، از جمله مصادیق جرم خیانت در امانت، سوءاستفاده از سفیدامضاست و با انجام هر نوع رفتار خائنانه نسبت به سندی که به عنوان امانت نزد دیگری سپرده شده، جرم خیانت در امانت واقع می‌شود و به طور معمول، این خیانت از طرف کسی است که درعرف یا قانون، به عنوان امین شناخته می‌شود

جستجو کردن