جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

شرایط کار (بخش دوم – تعيين حداقل مزد، ماموريت، طرح طبقه بندي مشاغل)

پرایط کار بخش دوم

شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی اعلامی از طرف بانک مرکزی و با مد نظر قراردادن تامین یک خانواده تعداد متوسط حسب اعلام مراجع رسمی که یک خانواده 4 نفره میانگین آن می باشد مشخص می نماید…

جستجو کردن