جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

قانون كار و كاركنان خريد خدمت

قانون كار و كاركنان خريد خدمت 1

قانون كار و كاركنان خريد خدمت: توضيح مطلب اين است كه از سالها پيش از انقلاب به دليل محدوديت ها و ممنوعيت هاي استخدامي،سازمانها و موسسات دولتي اجازه يافتند تحت شرايطي نيروي انساني مورد نياز خود را از طريق به كارگيري افراد به صورت خريد خدمت تامين كنند در نتيجه اغلب….

جستجو کردن