جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

دریافت دو حقوق بازنشستگی

دریافت دو حقوق بازنشستگی 1

دریافت دو حقوق بازنشستگی:…..در وافع شما یک حقوق را به عنوان بازنشسته از سازمان دریافت می نمائید و یک حقوق نیز تحت عنوان بازمانده (دریافتی از بابت همسر فوت شده)……

جستجو کردن