جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

دادنامه 1081 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

دادنامه 1081 هيات عمومي ديوان عدالت اداري 1

ماده 25 قانون كار نيز،‌ بنوعي ضمانت اجراي قراردادهاي مدت موقت مي باشد كه در آن ماده، حق فسخ يكجانبه قرارداد مدت موقت يا كار معين، از سوي هريك از طرفين را به تنهايي سلب نموده است.

جستجو کردن