جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

نهادهای عمومی غیر دولتی در قانون کار

نهادهای عمومی غیر دولتی در قانون کار 1

نهادهای عمومی غیر دولتی در قانون کار: برابر ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور،موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود….

جستجو کردن