جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

قرارداد کار (بخش دوم)

قرارداد کار

قرارداد کار (بخش دوم): به موجب بند یک ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور. مصوب 20/02/94 مجلس شورای اسلامی، دو تبصره (تبصره 3 و.

قرارداد کار (بخش اول)

همه چیز در خصوص قرارداد کار

قرارداد کار (بخش یک)بخش اول فصل دوم قانون کار به مبحث قرارداد کار پرداخته است. به استناد ماده 7 قانون کار «قرارداد کار عبارت است از. قرارداد کتبی یا شفاهی..(ادامه)

جستجو کردن