جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

قانون كار و كارگران فصلي

قانون كار و كارگران فصلي 1

قانون كار و كارگران فصلي: چهارچوب رابطه قراردادي كارگران دايمي در كارهاي فصلي به نحوي است كه بعد از پايان فصل كار،قراردادكار بين طرفين فسخ نشده،بلكه به قوت خود باقي مي ماند و در شروع فصل كار سال بعد

جستجو کردن