جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

دفاع ماهوی در دادرسی کار

دفاع ماهوی در دادرسی کار 1

همانطور که قبلا توضیح داده شده دفاع در دادرسی کار به دو شکل دفاع شکلی و دفاع ماهوی بود که در خصوص دفاع شکلی نوضیح دادیم در این مطلب به بررسی دفاع ماهوی می پردازیم.

جستجو کردن