جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

همه چیز در مورد خاتمه قرارداد كار

اتمام قرارداد کار

لازم بذكر است كه تبصره ماده 21 قانون كار را بايد همراه با ماده 25 آن قانون تفسير كرد و با جمع كردن آنها بدين نتيجه ميرسيم كه از آنجاييكه در قراردادهاي مدت موقت هيچيك از طرفين حق فسخ قرارداد را به تنهايي ندارند (موضوع ماده 25 قانون كار) فلذا موضوع استعفاء صرفا ناظر بر قراردادهاي دائم مي باشد و در قراردادهاي مدت موقت موضوعيت ن…

جستجو کردن