جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

دادنامه شماره 30 هيات تخصصي كار، بيمه و تامين اجتماعي مورخ 28/01/1400

دادنامه شماره 30 هيات تخصصي كار، بيمه و تامين اجتماعي مورخ 28/01/1400 1

در بخشنامه معترض عنه اشاره گردیده «… در طول دوره ماموریت، زمانی که کارگر صرفا برای انجام کار صرف می کند ساعت کار وی محسوب می شود و چنانچه این زمان بیش از ساعت کار قانونی وی باشد کارگر مستحق دریافت فوق العاده اضافه کاری خواهد بود …»، لذا این بخشنامه پرداخت فوق العاده اضافه کاری بابت انجام کار اضافی در زمان ماموریت را ممکن دانسته و نفی ننموده است…..

جستجو کردن