جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

پرداخت بيمه تامين اجتماعي و مرخصي زايمان

پرداخت بيمه تامين اجتماعي و مرخصي زايمان

ه طور مثال در سال 1401 حداقل مزد روزانه 1393250 ريال تعيين گرديد و مبلغ پرداختي حق بيمه نبايد از اين مبلغ كمتر باشد. و حداكثر سقف واريز بيمه هفت برابر اين حداقل ميباشد (يعني روزانه 9752750 ريال) و از اين مبلغ نميتواند بيشتر باشد.

جستجو کردن