جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

قانون کارهای سخت و زیان آور

قانون کارهای سخت و زیان آور 1

برابر ماده 52 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، در کارهای سخت و زیان آور و زیر زمینی ساعت کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید.

همه چیز در خصوص بازنشستگی

همه چیز در خصوص بازنشستگی 2

همه چیز در خصوص بازنشستگی:در این مبحث به موضوع بازنشستگی واجدین شرایط طبق قانون تامین اجتماعی می پردازیم.بموجب بند 15 ماده 2 قانون تامین اجتماعی، بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون….

جستجو کردن