جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

همه چیز در خصوص بازنشستگی

همه چیز در خصوص بازنشستگی

در این مبحث به موضوع بازنشستگی واجدین شرایط طبق قانون تامین اجتماعی می پردازیم.

بموجب بند 15 ماده 2 قانون تامین اجتماعی، بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون.

مشمولین بازنشستگی

مشمولین قانون تامین اجتماعی در صورتیکه حائز شرایط ذیل باشند میتوانند از مستمری بازنشستگی استفاده نمایند:

اول » اینکه حداقل 10 سال سابقه واریز حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی را داشته باشند.

دوم » اینکه سن مرد به 60 سال تمام و سن زن به 55 سال تمام برسد.

همه چیز در خصوص بازنشستگی 1

البته افرادی که سابقه واریز 30 سال حق بیمه را داشته باشند در صورتیکه سن مرد به 50 و سن زن به 45 سال تمام رسیده باشد میتوانند درخواست برقراری مستمری بازنشستگی بدهند.

بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور

افرادی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول بکار هستند دوست دارند همه چیز در خصوص بازنشستگی در این شرایط را بدانند که عبارتست از: حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال داشته و حق بیمه این ایام را کامل به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده باشند می توانند در خواست بر قراری مستمری بازنشستگی را بدهند.

نکته همه چیز در خصوص بازنشستگی: هر یک سال سابقه پرداخت بیمه در مشاغل سخت و زیان آور، یک و نیم سال سابقه محاسبه می شود.

بموجب بند الف تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی، کارهای سخت و زیان آور به کارهایی می گویند که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی جسمی و روانی در وی ایجاد گردد.

آیین نامه کارهای سخت و زیان آور موضوع تبصره ماده 52 قانون کار مورخ 71/09/29 به تصویب وزرای کار و بهداشت رسیده است.

تکلیف کارفرمایان مشاغل سخت وزیان آور

کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان آور اعلام گردیده، مکلفند ظرف موعد مشخصی نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار، منطبق با حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار اقدام نمایند.

همچنین کارفرمایان این کارگاهها مکلفند، قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان آور به بیمه شدگان، نسبت به انجام معاینات دوره ای آنها، حداقل برای سالی یکبار، به منظور آگاهی از سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی آنان اقدام نمایند.

وزارتخانه های کار و بهداشت مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص این معاینات فراهم نمایند.

بازنشستگی پیش از موعد

در صورتیکه بیمه شده گان مشاغل سخت و زیان آور، قبل از رسیدن به سابقه مقرر در قانون تامین اجتماعی، با تایید کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 آن قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در این مشاغل شوند، با هر میزان سابقه از مزایای قانون تامین اجتماعی برخورداد خواهند شد.

همه چیز در خصوص بازنشستگی 2

به حق بیمه مشمولینی که در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال دارند، 4% به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که در صورت تقاضای مشمولان قانون، به شکل یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت می شود.

کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور

تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و همچنین نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال و نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی بموجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و وزارتخانه های کار و بهداشت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

نکته: بیمه شده گانی که دارای 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند بدون رعایت شرایط سنی، می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند.

شرایط خاص بازنشستگی زنان

نکته: بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 76/07/09 مجلس شورای اسلامی، زنان کارگر با داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بیمه ایام کارکرد، می توانند درخواست برقراری مستمری بازنشستگی بدهند. که در این صورت با 20 روز حقوق بازنشسته می شوند.

محاسبه و میزان مستمری بازنشستگی

میزان مستمری بازنشستگی (یک سی ام) متوسط حقوق بیمه شده ضربدر سالهای پرداخت حق بیمه می باشد به شرطی که از (سی و پنج سی ام) متوسط حقوق تجاوز ننماید.

متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از مجموع مزد وایزی به بیمه ظرف 2 سال آخر پرداخت حق بیمه تقسیم بر 24.

همه چیز در خصوص بازنشستگی 3

بطور مثال چنانچه بیمه شده ای در پایان اسفندماه سال 99 حائز شرایط بازنشستگی بوده و درخواست برقراری مستمری بازنشستگی خود را بدهد، چنانچه حقوق سال 99 برای واریز بیمه ماهی 30000000 ریال و و در سال 98 ماهی 25000000 ریال باشد، میزان مستمری بازنشستگی ماهیانه وی می شود ماهی 27500000 ریال.

                

27500000= (12*30000000) + (12*25000000)                                                                                           

                                                24

                        

نکته: کارفرمایان می توانند بازنشستگی بیمه شدگانی که حداقل 5 سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده اند را از سازمان تقاضا نمایند.

همه چیز در خصوص بازنشستگی

آیین نامه کارهای سخت و زیان آور موضوع تبصره ماده 52 قانون کار مورخ 71/09/29
قانون الحاق یک تبصره به ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 76/07/09 مجلس شورای اسلامی

ماشین محاسبه مزد قانونی (رایگان)

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...