جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
اعتراض به بدهی سازمان تامین اجتماعی

اعتراض به بدهی سازمان تامین اجتماعی

همانطور که می‌دانید پرداخت حق بیمه یکی از الزاماتی است که باید توسط کارفرمایان و پیمانکاران رعایت و در مهلت قانونی به سازمان تامین اجتماعی ارسال گردد و اگر در مهلت مقرر ارسال نگردد مشمول جریمه تاخیر خواهد بود.

اما برای اعتراض به بدهی سازمان تامین اجتماعی طبق قانون به کارفرمایان حق اعتراض به بدهی‌های اعلامی توسط سازمان تامین اجتماعی داده شده و کارفرمایان و پیمانکاران می‌توانند در مهلت قانونی پس از ابلاغ بدهی اقدام به تسلیم اعتراض خود به سازمان نمایند تا اعتراض آنان در هیات‌هایی که برای رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان/ پیمانکاران تشکیل می‌گردد مطرح و تصمیم گیری در خصوص اصلاح و یا تائید بدهی‌ها انجام گیرد.

اعتراض به بدهی سازمان تامین اجتماعی

اما برای آشنائی بیشتر با این فرایند که حق قانونی افرادی است که به هردلیل به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می‌شوند بهتر است مواد 42 الی 45 قانون تامین اجتماعی را نگاهی بیاندازیم.

ماده 42 قانون تامین اجتماعی بیان می‌کند :

“در صورتی که کارفرما به میزان حق‌بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم‌ نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس ‌از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید و در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر، تشخیص سازمان قطعی و میزان ‌حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.”

اعتراض به بدهی سازمان تامین اجتماعی 1

با توجه به ماده 42 کارفرمایان و یا پیمانکاران معترض پس از ابلاغ بدهی می‌توانند در شعبه مربوطه حضور یافته (و یا از طرق غیر حضوری) و فرم اعتراض را تکمیل نمایند. مدت قانونی برای اعلام اعتراض جهت درظرح در هیات‌های بدوی تشخیص مطالبات 30 روز می باشد و پس از گذشت 30 روز و عدم اعتراض توسط کارفرما و یا نماینده قانونی وی، بدهی قطعی شده و قابل اعتراض نمی‌باشد.

در این مرحله شعب سازمان اعتراض کارفرما را ثبت و زمانی را برای حضور کارفرما در هیات‌های بدوی مشخص می‌نمایند. هیات‌های بدوی با حضور 4 عضو و یک دبیر هیات برگزار می‌شود.

اعضای هیات‌های بدوی طبق ماده 43 قانون تامین اجتماعی

متشکل از 4 عضو به شرح ادامه خواهند بود:

1- نماينـده وزارت رفـاه اجتماعـي كه رياسـت هيـأت را به عهـده خواهد داشـت. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

2- یک نفر به عنوان نمایند کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف ‌مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد)

3- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی (هیأت امناء)

4- نماینده کارگران (در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیررفاه اجتماعی).

کارفرما/پیمانکار برای اعتراض به بدهی سازمان تامین اجتماعی پس از حضور در هیات بدوی و ارائه اسناد و دلایل اعتراضی خود به اعضای هیات منتظر تصمیم نهایی هیات می ماند تا مجددا نتیجه به ایشان ابلاغ شود.

پس از ابلاغ بدهی در صورتی که نظر معترض تامین گردید می‌تواند نسبت به پرداخت بدهی اقدام نماید اما در صورتی که کارفرما مجددا به بدهی معترض باشد می‌تواند طبق قانون 44 تامین اجتماعی جهت طرح اعتراض خود در هیات‌های تجدید نظر اقدام نماید.

اعتراض به بدهی سازمان تامین اجتماعی

مهلت قانونی جهت تسلیم اعتراض در این مرحله 20 روز می‌باشد و پس از مهلت قانونی و عدم اعتراض سازمان و یا کارفرما بدهی قطعیت یافته و کارفرما می‌بایست نسبت به پرداخت بدهی اقدام نماید. اعضای هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات از 5 نفر به علاوه دبیر هیات تشکیل می‌گردد.

اعضای هیات‌های تجدیدنظر تامین اجتماعی عبارتند از:

1- نماینده وزیر رفاه

2-نماینده قوه قضائیه

3-نماینده شورایعالی تامین اجتماعی

4-نماینده کارفرمایان (در مورد شرکت‌ها نماینده اتاق بازرگانی و در مورد اصناف نماینده اتاق اصناف)

5-نماینده سازمان تامین اجتماعی.

کارفرما پس از دریافت دعوت نامه جهت حضور در هیات های تجدیدنظر در تاریخ اعلامی در جلسه هیات حاضر می گردد و دلایل و اسناد خود را به اعضاء ارائه می‌نماید و پس از جلسه و تصمیم گیری اعضاء هیات تجدیدنظر بدهی قطعی گردیده و کارفرما باید نسبت به پرداخت بدهی اقدام نماید.

ماده 45 قانون تامین اجتماعی:

نحـوه تسـليم اعتـراض و درخواسـت تجديدنظـر و تشـكيل جلسـات هيأت‌هـا و ترتيـب رسـيدگي و صـدور رأي و ابلاغ بـه موجـب آیین نامـه‌اي خواهـد بـود كه به پيشـنهاد هیأت مدیـره سـازمان بـه تصويب شـوراي عالي سـازمان خواهد رسـيد. (آیین نامه این مـاده در تاریخ 24/5/1373 به تصویب رسیده است).

برخی از نکات مطرح شده در آئین نامه مذکور:

طبق آئین نامه مذکور جلسات‌ هیات‌های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر با حضور كلیه‌ اعضاء رسمیت‌ می‌یابد و سازمان‌ مكلف‌ است‌ زمان‌ تشكیل‌ جلسات‌ را باطلاع‌ اعضاء برساند.

پس‌ از ابلاغ‌ رای‌ هیات‌ بدوی‌ در صورتیكه‌ مورد مطالبه‌ بیش‌ از 1،500،000 ریال‌ بوده‌ و كارفرما، سازمان‌ و یا هر دو به‌ میزان‌ مورد مطالبه‌ معترض‌ باشند بایستی‌ ظرف‌ ۲۰ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ رای‌ «فرم‌ اعتراض‌ به‌ رای‌ هیات‌ بدوی‌» را تكمیل‌ و به‌ واحد ابلاغ‌ كننده‌ رای‌ تسلیم‌ نمایند.

در مورادی كه‌ رای‌ هیات‌ها مبهم‌ تشخیص‌ داده‌ شود مراتب‌ به‌ هیات‌های‌ صادر كننده‌ رای‌ منعكس‌ و هیات‌ها مكلفند به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ نمایند. هرگاه‌ در تنظیم‌ رای‌ اشتباه‌ در حساب‌ یا سهو قلم‌ و یا سایراشتباهات‌ رخ‌ دهد هیات‌ می‌بایست‌ رای‌ را اصلاح‌ نماید. آراء صادره‌ باید به‌ سازمان‌ و كارفرما ابلاغ‌ گردد.

در موقع‌ ابلاغ‌ باید یک‌ نسخه‌ از رای‌ به‌ كارفرما تسلیم‌ و نسخه‌ دوم‌ كه‌ به‌ رویت‌ رسیده‌ است‌ جهت‌ اقدام‌ به‌ سازمان‌ اعاده‌ شود. ابلاغ‌ رای‌ به كارفرما به وسیله‌ مامور ابلاغ‌ یا به وسیله‌ نیروهای‌ انتظامی‌ و براساس‌ ضوابطی‌ كه‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ مدنی‌ برای‌ ابلاغ‌ احكام‌ محاكم‌ (فصل سوم مبحث دوم) مقرر گردیده‌ است‌، انجام‌ خواهد گرفت.‌

اعتراض به بدهی سازمان تامین اجتماعی

صفحه اصلی

ضمائم قانونی این پست:

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...