تامین اجتماعیحوزه تامین اجتماعی

اعتراض به بدهی سازمان تامین اجتماعی

همانطور که می‌دانید پرداخت حق بیمه یکی از الزاماتی است که باید توسط کارفرمایان و پیمانکاران رعایت و در مهلت قانونی به سازمان تامین اجتماعی ارسال گردد و اگر در مهلت مقرر ارسال نگردد مشمول جریمه تاخیر خواهد بود.

اما برای اعتراض به بدهی سازمان تامین اجتماعی طبق قانون به کارفرمایان حق اعتراض به بدهی‌های اعلامی توسط سازمان تامین اجتماعی داده شده و کارفرمایان و پیمانکاران می‌توانند در مهلت قانونی پس از ابلاغ بدهی اقدام به تسلیم اعتراض خود به سازمان نمایند تا اعتراض آنان در هیات‌هایی که برای رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان/ پیمانکاران تشکیل می‌گردد مطرح و تصمیم گیری در خصوص اصلاح و یا تائید بدهی‌ها انجام گیرد.

اعتراض به بدهی سازمان تامین اجتماعی

اما برای آشنائی بیشتر با این فرایند که حق قانونی افرادی است که به هردلیل به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می‌شوند بهتر است مواد 42 الی 45 قانون تامین اجتماعی را نگاهی بیاندازیم.

ماده 42 قانون تامین اجتماعی بیان می‌کند :

“در صورتی که کارفرما به میزان حق‌بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم‌ نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس ‌از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید و در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر، تشخیص سازمان قطعی و میزان ‌حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.”

با توجه به ماده 42 کارفرمایان و یا پیمانکاران معترض پس از ابلاغ بدهی می‌توانند در شعبه مربوطه حضور یافته (و یا از طرق غیر حضوری) و فرم اعتراض را تکمیل نمایند. مدت قانونی برای اعلام اعتراض جهت درظرح در هیات‌های بدوی تشخیص مطالبات 30 روز می باشد و پس از گذشت 30 روز و عدم اعتراض توسط کارفرما و یا نماینده قانونی وی، بدهی قطعی شده و قابل اعتراض نمی‌باشد.

در این مرحله شعب سازمان اعتراض کارفرما را ثبت و زمانی را برای حضور کارفرما در هیات‌های بدوی مشخص می‌نمایند. هیات‌های بدوی با حضور 4 عضو و یک دبیر هیات برگزار می‌شود.

اعضای هیات‌های بدوی طبق ماده 43 قانون تامین اجتماعی

متشکل از 4 عضو به شرح ادامه خواهند بود:

1- نماينـده وزارت رفـاه اجتماعـي كه رياسـت هيـأت را به عهـده خواهد داشـت. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

2- یک نفر به عنوان نمایند کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف ‌مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد)

3- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی (هیأت امناء)

4- نماینده کارگران (در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیررفاه اجتماعی).

کارفرما/پیمانکار برای اعتراض به بدهی سازمان تامین اجتماعی پس از حضور در هیات بدوی و ارائه اسناد و دلایل اعتراضی خود به اعضای هیات منتظر تصمیم نهایی هیات می ماند تا مجددا نتیجه به ایشان ابلاغ شود.

پس از ابلاغ بدهی در صورتی که نظر معترض تامین گردید می‌تواند نسبت به پرداخت بدهی اقدام نماید اما در صورتی که کارفرما مجددا به بدهی معترض باشد می‌تواند طبق قانون 44 تامین اجتماعی جهت طرح اعتراض خود در هیات‌های تجدید نظر اقدام نماید.

اعتراض به بدهی سازمان تامین اجتماعی

مهلت قانونی جهت تسلیم اعتراض در این مرحله 20 روز می‌باشد و پس از مهلت قانونی و عدم اعتراض سازمان و یا کارفرما بدهی قطعیت یافته و کارفرما می‌بایست نسبت به پرداخت بدهی اقدام نماید. اعضای هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات از 5 نفر به علاوه دبیر هیات تشکیل می‌گردد.

اعضای هیات‌های تجدیدنظر تامین اجتماعی عبارتند از:

1- نماینده وزیر رفاه

2-نماینده قوه قضائیه

3-نماینده شورایعالی تامین اجتماعی

4-نماینده کارفرمایان (در مورد شرکت‌ها نماینده اتاق بازرگانی و در مورد اصناف نماینده اتاق اصناف)

5-نماینده سازمان تامین اجتماعی.

کارفرما پس از دریافت دعوت نامه جهت حضور در هیات های تجدیدنظر در تاریخ اعلامی در جلسه هیات حاضر می گردد و دلایل و اسناد خود را به اعضاء ارائه می‌نماید و پس از جلسه و تصمیم گیری اعضاء هیات تجدیدنظر بدهی قطعی گردیده و کارفرما باید نسبت به پرداخت بدهی اقدام نماید.

ماده 45 قانون تامین اجتماعی:

نحـوه تسـليم اعتـراض و درخواسـت تجديدنظـر و تشـكيل جلسـات هيأت‌هـا و ترتيـب رسـيدگي و صـدور رأي و ابلاغ بـه موجـب آیین نامـه‌اي خواهـد بـود كه به پيشـنهاد هیأت مدیـره سـازمان بـه تصويب شـوراي عالي سـازمان خواهد رسـيد. (آیین نامه این مـاده در تاریخ 24/5/1373 به تصویب رسیده است).

برخی از نکات مطرح شده در آئین نامه مذکور:

طبق آئین نامه مذکور جلسات‌ هیات‌های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر با حضور كلیه‌ اعضاء رسمیت‌ می‌یابد و سازمان‌ مكلف‌ است‌ زمان‌ تشكیل‌ جلسات‌ را باطلاع‌ اعضاء برساند.

پس‌ از ابلاغ‌ رای‌ هیات‌ بدوی‌ در صورتیكه‌ مورد مطالبه‌ بیش‌ از 1،500،000 ریال‌ بوده‌ و كارفرما، سازمان‌ و یا هر دو به‌ میزان‌ مورد مطالبه‌ معترض‌ باشند بایستی‌ ظرف‌ ۲۰ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ رای‌ «فرم‌ اعتراض‌ به‌ رای‌ هیات‌ بدوی‌» را تكمیل‌ و به‌ واحد ابلاغ‌ كننده‌ رای‌ تسلیم‌ نمایند.

در مورادی كه‌ رای‌ هیات‌ها مبهم‌ تشخیص‌ داده‌ شود مراتب‌ به‌ هیات‌های‌ صادر كننده‌ رای‌ منعكس‌ و هیات‌ها مكلفند به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ نمایند. هرگاه‌ در تنظیم‌ رای‌ اشتباه‌ در حساب‌ یا سهو قلم‌ و یا سایراشتباهات‌ رخ‌ دهد هیات‌ می‌بایست‌ رای‌ را اصلاح‌ نماید. آراء صادره‌ باید به‌ سازمان‌ و كارفرما ابلاغ‌ گردد.

در موقع‌ ابلاغ‌ باید یک‌ نسخه‌ از رای‌ به‌ كارفرما تسلیم‌ و نسخه‌ دوم‌ كه‌ به‌ رویت‌ رسیده‌ است‌ جهت‌ اقدام‌ به‌ سازمان‌ اعاده‌ شود. ابلاغ‌ رای‌ به كارفرما به وسیله‌ مامور ابلاغ‌ یا به وسیله‌ نیروهای‌ انتظامی‌ و براساس‌ ضوابطی‌ كه‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ مدنی‌ برای‌ ابلاغ‌ احكام‌ محاكم‌ (فصل سوم مبحث دوم) مقرر گردیده‌ است‌، انجام‌ خواهد گرفت.‌

اعتراض به بدهی سازمان تامین اجتماعی

صفحه اصلی

ضمائم قانونی این پست:

حمید عبدالوند

متخصص حوزه تامین اجتماعی و مالیات - برگزار کننده دوره‌های آموزشی تامین اجتماعی - آماده پاسخگویی رایگان به سوالات کاربران محترم

‫13 دیدگاه ها

 1. سلام در صورتی که بدهی موضوع ماده 38 به شرکت اعلام و در موعد به هیات تشخیص اعتراض ندهد، آیا می شود پس از قطعیت برای ابطال برگه اعلام بدهی به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد؟

 2. سلام کارگری داشتیم که در زمان ارسال لیست فروردین، ترک کارش1401/01/01خورده ولی در زمان حضور بازرس یعنی1401/01/22اعلام شده که حضور داره،(بدلیل عدم اطلاع که کارگر قصد کار نداره)-الان سازمان برگه ای ابلاغ کرده و کارگاه رو برای این چند ماه مشمول بدهی کرده
  بنظر شما آیا اعتراض به این ابلاغ باعث میشه بخشودگی بدن رو بدهی کارگاه؟در واقع اثری داره یا نه؟

  1. سلام
   بله به کمیسیون ماده ۱۶ مراجعه کنید و اسنادتون رو ارائه کنید

 3. سلام وقت بخیر
  افرادی را با عنوان گزارش بازرسی مربوط به سالهای 97 و 98 و 99 به شرکتما منسب کردند که اصلاً جزء کارکنان ما نبودند بعد از گذشت این سالها اواخر بهمن 1400 اعلامیه بدهی برای ما صادر کردند و ما نتونستیم در مهلت یک ماهه اعتراض ثبت کنیم و اعلام اخطاریه بعد رو دقیقاً 28 اسفند بارگذاری کردند و 6 فروردین اجرائیه صادر کردند گذشت از اینکه این تأخیر در اعلام و بعد از چندسال با تعجیل و در ایام تعطیلی با تعجیل کار انجام دادند که جای تعجب داره، سوال من اینه که حالا ما برای اعتراض چکار میتونیم بکنیم؟ آیا اگر به دیوان شکایت کنیم فایده ای داره؟ البته گفتند که تا ده روز دیگه اگر پرداخت نکنید هم جریمه میشید و هم کد کارگاه رو می بندند..
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. سلام در هر حال میتوانید به دیوان عدالت شکایت کنید اما در صورتی که برای ادعای خود مدارکی نداشته باشید نتیجه دلخواهتان را نخواهید گرفت

 4. سلام. کارگاهی دارم که کالا تامین کردیم برای شرکتی و توی قرارداد زده بودن تهیه و حمل درصورتیکه شرکت ما برای حمل اون کالا خود اقدام کردیم و در این زمینه هم نه نیازی به کارگر بوده و فقط از لیفتراک جهت حمل صندوق کالا استفاده شده. تامین اجتماعی 7 درصد مبلغ قرارداد رو طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی کسر کرده و ابلاغیه ای جهت پرداخت بدهی به کارتابل فرستاده لطفا رهنمایی بفرمایین چگونه برای این درخواست اعتراض کنم و ضمن اعتراض آیا اون 7 درصد کسر شده از مبلغ قرارداد بهم برگشت داده میشه؟

  1. سلام علی الحساب قبل از انقضای مدت اعتراض در سایت http://eservices.tamin.ir اعتراضتون رو ثبت کنید
   در صورتی که تمایل داشتید کارشناس دیده بان حقوق کار برای شما لايحه حقوقی تنظیم کند
   تصویر مدارک و مستندات خودتون رو به همراه شرح مختصر به ایمیل layehe@kar-tamin.ir ارسال کنید

 5. سلام قبل از اتمام مهلت اعتراض خودرا ثبت نمودم ولی تاکنون از طریق سایت تامین اجتماعی قابل رویت نیست . به تامین اجتماعی مراجعه نمودم گفتند بعضی اوقات به دلیل شلوغی و تراکم درخواست ها از طریق سیستم کمی زمان بر است تا ثبت شود ولی الان 12 روز است همچنان منتظریم که اعمال اعتراض از طریق سیستم انجام شود . لطفا راهنمایی فرمائید اگر اعتراض اعمال نشد چه کار کنیم

  1. سلام
   متاسفانه اختلال در شبکه های سازمان ها گاها بوجود می آید
   در صورتی که مهلت اعتراض شما به اتمام برسد و اخلال برطرف نشود باید از طریق دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری کنید

 6. باسلام .
  یکی از کارکنان ما 28 روز مرخصی استعلاجی داشته که این 28روز را پزشک معتمد تامین اجتماعی مهر کردند . گزارش بازرسی بیمه موجود است. غرامت دستمزد ایام بیماری پرداخت شده است. جزو سابقه ایشان محاسبه شده است اما قسمت درآمد شعبه 6 اشتباها کارفرما را جریمه کرده و ابلاغ ارسال کرده اند هیئت بدوی هم رای به پرداخت بدهی داده اند . اما روی چه حسابی خدا میداند . بعد از اینکه رای هیئت تجدید نظر بیاید بنده کجا باید مراجعه کنم . با سپاس

  1. سلام دوست عزیز نگران نباشید معمولا شعبه از این دست آرا صادر میکنن
   جای نگرانی نیست با در دست داشتن مدارک ادعاتون به کمیسیون ماده 16 تامین اجتماعی مراجعه کنید این بدهی را حذف میکنند

 7. سلام وقت بخیر ، کارگاه دارای بدهی قطعیست(اسم سه نفر از پرسنل که تسویه شدن به اشتباه توی لیست بازرسی اومده در حالیکه سال قبل تسویه و ترک کار درج شده و جایی دیگه مشغول به کار شدن) در مهلت مقرر اعتراض ثبت نشده و پس از صدور اجرائیه و برگ قطعی بدهی ، به صورت غیرحضوری اعتراض طبق ماده 16 آئیین نامه ثبت شده. و مدارک تسویه پرسنل نیز بارگذاری شده ، بعد از گذشت 2 ماه هنوز جوابی نیومده ، باید پرداخت کنیم بدهی رو یا منتظر مشخص شدن نتیجه اعتراض باشیم؟

  1. سلام، بهتر است منتظر جواب کمیسیون باشید ، چون همونطور که میدانید پولی که به صندوق واریز بشه برای برگرداندن ش دوندگی زیادی باید انجام بدید،
   موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا