جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

بازنشستگی و شرایط آن

بازنشستگی و شرایط آن و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه: بر اساس ماده 2 قانون تامین اجتماعی ، بازنشستگی یعنی عدم اشتغال بیمه شده به کار به دلیل رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در همین قانون، به عبارت دیگر وقتی فرد بیمه شده به سنی که قانونگذار در قانون تامین اجتماعی مشخص کرده است برسد، می تواند با دریافت حکم بازنشستگی از کار دست بکشد و پس از آن از مستمری که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود استفاده کند.

بازنشستگی و شرایط آن 1

شرایط بازنشستگی مردان

 1. 30 سال سابقه  و حداقل 50 سال سن
 2. حداقل 10 سال سابقه و60 سال سن (در صورت کسری سابقه تا 10 سال قابل خرید بطور یکجا)
 3. 35 سال سابقه حق بیمه عادی و سخت و زیان آور بدون شرط سنی
 4. 20 سال سابقه متوالی مشاغل سخت و زیان آور بدون شرط سنی
 5. 25 سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان آور بدون شرط سنی

شرایط بازنشستگی زنان

 1. حداقل55 سال سن و ده سال سابقه،کمتر از ده سال قابل خرید بصورت یکجا تا ده سال است
 2. 45 سال سن و 30 سال سابقه
 3. 42 سال سن و20 سال سابقه عادی و سخت و زیان آور،بطوریکه قبل زمان درخواست بیمه اجباری باشند
 4. 35 سال سابقه حق بیمه عادی و سخت و زیان آور بدون شرط سنی
 5. 20 سال سابقه متوالی مشاغل سخت و زیان آور بدون شرط سنی
 6. 25 سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان آور بدون شرط سنی

بهترین موقع بازنشستگی

بازنشستگی و شرایط آن 2

هرچقدر زمان بازنشستگی به آخر سال نزدیک‌تر باشد بهتر است به دو دلیل؛ اول اینکه چنانچه حکم بازنشستگی به بعد از سال منتقل شود افزایش‌های حقوقی بازنشستگان به شخص مزبور تعلق نمی‌گیرد دوم این است که مستمری بازنشستگی برای بیمه‌شده‌ای که آخر سال بازنشسته می‌شود در وضعیت بهتری محاسبه خواهد شد.

بازنشستگی و شرایط آن 3

چراکه برای محاسبه مستمری متوسط میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت ملاک عمل است. ️

بیمه‌شده‌ای که 24 ماه پرداخت حق‌بیمه وی طی دو سال پر شود و زیاد به عقب برنگردد، با توجه به تورم و افزایش‌های سالانه، حقوق و مستمری بیشتری دریافت خواهد کرد و چه بهتر است که در اسفند ماه باشد بطور مثال اگر در پایان مرداد 1401درخواست بازنشستگی بدهیم میانگین 24 ماه آخر 5 ماه سال جاری 12 ماه سال 1400و 7 ماه سال 99 لحاظ میشود و قطعا حقوق سال 99 کمتر از سال های بعد بوده که این امر موجب کاهش مبلغ مستمری می گردد.

حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه

بازنشستگی و شرایط آن 4

با توجه به مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه 7 برابر حداقل دستمزد روزانه سال می باشد حال این مبلغ می تواند از یک کارگاه و یا چند کارگاه پرداخت شود به طور مثال حداکثر مشمول کسر حق بیمه در سال جاری:

302.335.250=7×43.190.750=31×1.393.250

در صورت پرداخت بیش از این مبلغ بابت دستمزد مشمول کسر حق بیمه(بیش از سقف) سوخت می شود یعنی سازمان تامین اجتماعی تا سقف تعیین شده متعهد به انجام تعهدات می باشد.

افزایش غیر معمول حق بیمه در چند سال منتهی به بازنشستگی؟

در اجرای ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر نموده است: « در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان باشد و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد سازمان بیمه ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.»،

دستور اداری شماره 3500/1000/905483 مورخ 9/8/90 صادر و از تاریخ صدور دستور اداری مذکوردر صورتیکه رشد دستمزد طبیعی و متعارف باشد برقراری مستمری براساس مفاد تبصره ذیل ماده 77 قانون (آخرین 2 سال) و در مورد افرادی که این رشد غیر طبیعی باشد میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه آخرین 5 سال ، مبنای تعیین میزان مستمری خواهد بود .

نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر 

براساس ماده 34 قانون تامین اجتماعی: در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند ، هر یک از کارفرمایان مکلف اند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند .
به همین منظور به جهت جلوگیری از تضییع حقوق افرادی که درپرداخت حق بیمه مشارکت بیشتری داشته اند ، با استناد به مواد 72، 75، و 77 قانون تامین اجتماعی و تبصره های ذیل آنها نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگانی که در زمان احراز شرایط و در طول مدت محاسبه متوسط مزد یا حقوق در دو یا بیش از دوکارگاه بطور همزمان بیمه پرداز می باشند به شرح ذیل تعیین می گردد:
       • ابتدا دستمزد هر یک از کارگاههای مشمول کسر حق بیمه در طول ایام مربوط به محاسبه متوسط دستمزد به صورت ماه به ماه با هم و با رعایت سقف پرداخت حق بیمه تجمیع گردد.
       • میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه هر کارگاه جداگانه و با رعایت بند یک محاسبه شود .
میانگین های بدست آمده در خصوص هر کارگاه در میزان سابقه اشتغال در همان کارگاه ضرب گردیده و بر عدد 30 تقسیم شده و مجموع اعداد بدست آمده به عنوان مستمری استحقاقی بیمه شده خواهد بود.

بازنشستگی کارگران ساختمانی:

بازنشستگی و شرایط آن 5

در اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/86 و ماده 5 اصلاحی قانون یاد شده مصوب 14/12/87 مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی 42053/43040 مورخ 26/2/1389، مشمولان قانون فوق در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند:
        الف )  داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی و شصت سال تمام سن
        ب )  داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه بدون درنظرگرفتن شرط سنی مقرر در قانون مذکور

بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

طبق قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون تأمین اجتماعی … مصوب 14/7/80 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حداقل سابقه پرداخت حق بیمه به صورت پلکانی و به ازای هر سال از تاریخ تصویب یک سال اضافه گردید بنحوی که در یک فرایند ده ساله ، حداقل مزبور به بیست سال ارتقا یافت .

مشاغل سخت و زیان آور


لذا هر زمان که بیمه شده حداقل شرایط مقرر در ماده 76 قانون (10 سال سابقه و 60 سال برای مردان و 55 سال سن برای زنان) را احراز نماید، سابقه مقرر در جزء 3 بند” ب”‌ ماده واحده مذکور در آن زمان، جایگزین 10 سال سابقه مذکور در ماده 76 قانون شده و از آن تاریخ به بعد در هر زمانی که بیمه شده سابقه لازم مزبور را کسب نماید می تواند درخواست بازنشستگی نموده و بازنشسته شود .

مراحل صدور حکم بازنشستگی (بر اساس سایت تامین اجتماعی)

بازنشستگی و شرایط آن 6
 • ارائه فرم ضمیمه بخشنامه ١/٣٨ مستمریها از سوی متقاضی پس از ثبت در دبیرخانه شعبه تامین اجتماعی مربوطه
 • بررسی شرایط سنی به استناد مشخصات شناسنامه ای و ثبت احوال بیمه شده
 • اخذ پرونده فنی بیمه شده از واحد فنی شعبه تامین اجتماعی مربوطه
 • استعلام سابقه متقاضی از نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی شعبه تامین اجتماعی مربوطه
 • تکمیل فرم اعلام سابقه از سوی نامنویسی و حساب‌های انفرادی و ارائه آن به واحد امور فنی مستمری‌های شعبه تامین اجتماعی مربوطه
 • بررسی سوابق اعلام شده به منظور تشخیص شرایط بازنشستگی
 • در صورت احراز شرایط مقرر در قانون اخذ ترک کار از بیمه شده یا کارفرما
 • اخذ پرونده از بایگانی
 • ارسال مجدد پرونده به واحد نام‌نویسی جهت اعلام قطعی سابقه تا تاریخ ترک کار
 • درخواست ریز دستمزد ظرف پنج و یا دو سال آخر بیمه‌ پردازی حسب موارد خاص از واحد امور فنی بیمه‌شدگان
 • معرفی بیمه‌شده به بانک جهت افتتاح حساب
 • اخذ مدارک مورد نیاز برای عائله‌ مندی و حق اولاد به منظور کنترل اطلاعات ثبت شده در نام‌ نویسی
 • صدور حکم بازنشستگی و تخصیص کد مستمری
 • تایید حکم بازنشستگی ت
 • ثبت حکم تایید شده در دبیرخانه شعبه تامین اجتماعی مربوطه
 • خلاصه سازی پرونده و ارسال پرونده قدیمی به بایگانی راکد
 • محاسبه مستمری از تاریخ برقراری لغایت تاریخ روز و پرداخت آن توسط بانک مروبطه

ضمائم قانونی این مقاله:

بازنشستگی و شرایط آن 7

قانون تامین اجتماعی

بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/86

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون تأمین اجتماعی … مصوب 14/7/80 مجمع تشخیص مصلحت نظام

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...