بدهی مضاعف و کمیسیون ماده ۱۶ آئین نامه هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی

همانطور که می‌دانید در خصوص اعتراض به بدهی های برآوردی سازمان تامین اجتماعی که در دوره‌های ۶ماهه یا ۱۲ ماهه به کارفرمایان اعلام می‌گردد هیات‌هایی تشکیل و پس از بررسی شرح اعتراض کارفرمایان اقدام به صدور رای و تجدید محاسبه بدهی می‌شود. هیات‌ها امکان رسیدگی به بدهی قطعی را ندارند چرا که اعتراضی به بدهی صورت نگرفته و بدهی قطعی شده و تا اعتراضی مطرح نشود طبیعتا هیات تشخیص مطالبات نیز تشکیل نمی‌گردد. اما اگر گرفتار بدهی مضاعف در سازمان تامین اجتماعی شده اید ادامه مطلب را مطالعه نمائید.

اما اگر بدهی داشتیم که قطعی شده بود ولی به دلیل اینکه به صورت مضاعف و تکراری از ما مطالبه شده بود چکار باید انجام بدهیم؟ برای پاسخ به این سوال دعوت میکنم ادامه مطلب را مطالعه نمائید تا در صورتی که مشمول موارد گفته شده در این ماده می‌شود اقدام به رفع بدهی نمائید.

هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی که در بخش اعتراض به بدهی سازمان تامین اجتماعی به آن پرداختیم آیین نامه‌ای دارد که نحوه برگزاری جلسه هیات‌ها و رسیگی به اعتراض کارفرمایان را شرح می‌دهد، اما این آئین نامه الحاقیه ای دارد که در تاریخ 1396/11/30 دو ماده 16 و 17 را نیز به آن افزوده است که در خصوص نحوه رسیدگی به بدهی های قطعی شده سازمان مذکور و موارد مشمول آن توضیحاتی ارائه شده است. ما نیز در این مبحث به صورت مفصل به بیان ماده 16 آئین نامه مربوطه خواهیم پرداخت، پس اگر شما نیز به یک بدهی قطعی شده ولی تکراری اعتراض دارید بهتر است با ادامه این مطلب همراه ما باشید.

چنانچه قصد دارید در کمیسیون ماده 16 بدهی شما مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد لازم است بدانید نباید بیش از یکسال از زمان ابلاغ اجرائیه بدهی مذکور سپری شده باشد و اگر مهلت قانونی طرح بدهی خود در کمیسیون ماده 16 را از دست نداده اید با اسناد و مدارک لازم به شعبه مربوطه مراجعه و فرم ماده 16 را از کارشناس خود دریافت نمائید. پس درخواست و ارائه اسناد توسط شما موضوع در کمیته اجرائی (در شعبه) مورد بررسی و در صورت پذیرش به کمیته استان ارجاع داده میشود. کمیته استان نیز پس از بررسی نهایی و در صورت پذیرش موضوع، پرونده را به هیات های تشخیص مطالبات سازمان ارسال و هیات های تجدید نظر نیز پس از بررسی نهایی اقدام به صدور رای و منتفی نمودن بدهی می نمایند. مدت قانونی جهت اعلام نتیجه از زمان درخواست شما تا زمان صدور رای حداکثر شش ماه خواهد بود. اما مواردی که مشمول این ماده قانونی خواهند شد به شرح ذیل می باشد:

1‏‏- در صورتی که بدلیل تشکیل پرونده تکراری حق بیمه قرارداد در یک کد کارگاه قطعی گردیده و مفاصا حساب مربوط به قرارداد فوق توسط پیمانکار یا واگذارنده کار ارائه گردد.
2‏‏- در صورتی که حق بیمه قرارداد طبق گزارش بازرسی از دفاتر قانونی واگذارنده کار قطعی یا وصول گردیده و مفاصا حساب قرارداد مطروحه ارائه گردد.
3‏‏- در صورتی که حق بیمه قرارداد اصلی قطعی گردیده و مفاصا حساب پیمانکار فرعی مرتبط با قرارداد اصلی ارائه گردد.

4- حق بیمه محاسبه شده به صورت مضاعف جهت بیمه شده ای که دارای شماره بیمه اصلی و موقت در یک کارگاه و یا دارای چند شماره بیمه باشد.
5‏- چنانچه شعبه کارگاه تغییر نماید و در شعبه جدید لیست و حق بیمه بیمه شدگان کارگاه ارائه شده باشد و حسب گزارش بازرسی سازمان بابت افراد مزبور در دوره واحد در کد کارگاهی قبلی اعلام بدهی صورت گرفته باشد، بدهی مزبور مضاعف تلقی می گردد.
6‏‏- اشخاص حقوقی و دستگاه‌های اجرائی که حسب نوع فعالیت آن‌ها دارای کارگاه‌ها یا محل‌های متعدد اعم از شعب، نمایندگی، دفاتر، انبار، کارخانه و … می‌باشند و حق بیمه کارگران خود را به صورت متمرکز و یا از هر یک از کارگاه‌های دیگر متعلق به ایشان در همان استان ارسال می‌نمایند (به استثناء قراردادهای پیمانکاری)، در صورت احراز موضوع مبنی بر جابجایی، انتقال، مأموریت و… افراد شاغل، حق بیمه محاسبه و مطالبه شده براساس گزارش بازرسی مضاعف تلقی می‌گردد.
7‏‏‏‏- کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیقی) که نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان کارگاه‌های خود (یک کارفرما، یک فعالیت) درسطح یک استان اقدام و درسایر کارگاهها مجدداً براساس گزارش بازرسی بابت همان افراد بدهکار می‌گردند، حق بیمه مطالبه شده مضاعف تلقی می‌گردد.
8‏‏‏‏- درخصوص افرادی که از مستمری ازکارافتادگی کلی و یا تعهدات کوتاه مدت نظیر غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، مقرری بیکاری و… استفاده می‌نمایند و بابت همان دوره براساس گزارش بازرسی حق بیمه مطالبه شده باشد (درصورت احراز عدم اشتغال در گزارش بازرسی بعدی) حق بیمه مطالبه شده از تاریخ ارائه تعهدات لغایت تاریخ گزارش بازرسی مذکور جزء حق بیمه مضاعف محسوب می‌گردد.
9- درارتباط با افرادیکه حدفاصل دوگزارش بازرسی ترک کار نموده و ترک کار آن‌ها توسط کارفرما در ماه مربوطه به شعبه ذیربط اعلام و درگزارش بازرسی بعدی مراتب تائید شده باشد در اینصورت بدهی محاسبه شده از تاریخ ترک کار لغایت بازرسی مزبور جزء بدهی مضاعف تلقی می‌گردد.
10 ‏‏‏‏- در صورتیکه به دلیل تغییر فعالیت کارگاه، کد کارگاهی جدید اختصاص داده شده لیکن حق بیمه براساس نوع فعالیت و کد کارگاه قبلی برای همان کارفرما و یا همان محل ایجاد شده باشد، این حق ‌بیمه مضاعف تلقی می‌گردد.
11‏‏‏‏- در صورتیکه در اجرای آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع قضایی، حق بیمه بیمه شده وصول و سابقه ایجاد گردد و مجدداً براساس پرونده مطالباتی، بازرسی دفاتر قانونی و یا  دستور‌العمل ادعای سوابق گذشته بیمه شدگان (539‏‏/5000 مورخ 21‏‏/6‏‏/88) برای همان فرد در همان دوره و همان کارگاه حق بیمه محاسبه شده باشد و بالعکس، موضوع از مصادیق بدهی مضاعف تلقی می‌شود.
12‏‏‏‏- درمواردیکه طی بازرسی دفاتر قانونی، حقوق و دستمزد بیمه شده بیش از اسناد و مدارک پرداختی کارفرما (اسناد ماخذ بازرسی دفاتر قانونی) مورد محاسبه قرارگیرد، محاسبه حق بیمه مازاد بر اسناد، مضاعف و تکراری تلقی می‌شود.
13‏‏‏‏- درصورتیکه حق بیمه قرارداد پیمانکاران فرعی قطعی گردیده بابت همان پروژه، پیمانکار اصلی به میزان ناخالص کل کارکرد مفاصا حساب ارائه می نماید.
14 ‏‏‏‏- درمواردیکه به علت ایراد سیستم نرم افزار بازرسی الکترونیکی موضوع منتج به عدم لحاظ ترک کار تائید شده در گزارش بازرسی موجود و نهایتاً محاسبه حق بیمه بابت افراد موصوف شده باشد در اینصورت حق بیمه مطالبه شده مضاعف و تکراری تلقی می‌گردد.
15‏‏- چنانچه حق بیمه طبق بازرسی کارگاهی محاسبه و مطالبه و جهت همان دوره بابت همان افراد مندرج در گزارش بازرسی کارگاهی در بازرسی دفاتر قانونی حق بیمه مطالبه گردیده موضوع از مصادیق حق بیمه مضاعف تلقی می‌گردد. بدیهی است چنانچه مبلغ دستمزد مندرج در اسناد حسابداری بیش از دستمزد مندرج در بازرسی کارگاه باشد مطالبه حق بیمه مابه التفاوت دستمزد، مضاعف محسوب نمی‌گردد.

16‏‏- مطالبه حق بیمه بعد از تاریخ فوت بیمه شده.
17‏‏- مطالبه حق بیمه بیمه شده ای که در خدمت نظام وظیفه بوده است.
18‏‏‏‏- مطالبه حق بیمه بابت اعضای سایر صندوق‌های بیمه‌ای اعم از شاغل و بازنشسته بدلیل عدم شمول قانون تأمین‌اجتماعی بر آن‌ها.
19‏‏- چنانچه حق بیمه بابت افراد بازنشسته، بازخرید و یا مستعفی مشمول صندوق تامین اجتماعی از همان کارگاهی که بازنشسته، بازخرید و یا مستعفی شده اند مطالبه شده باشد و در گزارش بازرسی ترک کار ایشان مورد تأیید قرار گیرد مادامیکه اشتغال مجدد آنان احراز نگردد حق‌بیمه محاسبه شده غیرمشمول خواهد بود.

چنانچه هر یک از موارد فوق مشمول حال شما می‌شود و بیش از یکسال از تاریخ ابلاغ اجرائیه به شما نگذشته است، به شعبه مربوطه مراجعه و درخواست تجدیدنظر براساس ماده 16 آئین نامه هیات های تشخیص مطالبات نمائید.

مقالات مرتبط

پربازدیدترین‌های ماه

قرارداد کار (بخش اول)

قرارداد کار (بخش یک)بخش اول فصل دوم قانون کار به مبحث قرارداد کار پرداخته است. به استناد ماده 7 قانون کار «قرارداد کار عبارت است از. قرارداد کتبی یا شفاهی..(ادامه)

جمعه کاری چیست و چگونه محاسبه می شود؟

به استناد مواد 62 و 63 قانون کار روز جمعه، روز تعطیل هفتگی كارگران با استفاده از مزد می باشد و همچنین علاوه بر تعطیلات رسمی كشور، روز كارگر (11 اردیبهشت ) نیز جزء تعطیلات رسمی كارگران به حساب می آید. بدین ترتیب کارگران در روزهای تعطیل بدون حضور در محل کار و بدون کارکرد مزد دریافت خواهند کرد.
اگر کارگری بجای استراحت در روز تعطیل …

تعاريف در حقوق کار

از نظر لغوي كار به معناي فعل و عمل و كردار انسان است و در اصطلاح، كار فعاليتي است نسبتا دائمي كه به توليد كالا يا خدمات مي انجامد و به آن دستمزدي تعلق مي گيرد.به عقيده ي بعضي از صاحب نظران در تعريف كار به نوع خاصي از كار توجه نشده است،بلكه كار را در مفهوم عام سرچشمه ي انباشت ثروت و سرمايه و نهايتا رشد و شكوفايي جوامع تلقي كرده اند.پولكس فن مي گ.يد:مردم سرچشمه ثروت هاي منقول بوده و افزايش ثروت از كار و زحمت آنها ناشي مي شود..

ساعات کار قانونی و موظفی کارگران 1400

در ماده ۵۱ قانون کار ساعات کار هفتگی کارگران قانون کار تعیین شده است. در ماده ۵۲ قانون کار نیز ساعات کار قانونی و موظفی کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی تعیین شده است.

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری انفرادی

قراردادهای پیمانکاری مشمول حق بیمه دارای تنوع بوده و شاید یکی از بحث برانگیزترین موارد آن حق بیمه قراردادهای پیمانکاری انفرادی هستند که موضوع آن توسط شخص پیمانکار و به صورت انفرادی قابل انجام است.

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

5 پاسخ

  1. سلام
    وقت بخیر
    دز سامانه تدارکات استعلام گرفتیم برای ساخت تابلو برق و زیر ۱۴ روز کار رو تحویل میده آیا نیاز به بستن قرارداد هست یا نه؟

    1. سلام در قانون حتی برای یک ساعت حقوق قانونی برای کارگر متصور هست و طبق ماده ۷ قانون کار قراداد شفاهی یا مکتوب میباشد

  2. من کارفرما، حق بیمه آذر ۹۸ همه ۶ پرستان رو واریز کردم، ولی تامین اجتماعی مجدد با جریمه محکوم کرد.
    راهش چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *