جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
ابلاغ دعوتنامه وزارت کار

تعریف ابلاغ در آیین دادرسی کار

تعریف ابلاغ در آیین دادرسی کار: اولا ابلاغ در لغت از مصدر باب افعال و به معنای رسانیدن نامه یا پیام است ابلاغ کننده کسی است که خبری را بدون آن که دخل و تصرفی در آن بنماید به مخاطب ابلاغ می رساند و ابلاغ در حقوق به معنای رساندن اوراق دعوا به شخص مخاطب.

موضوع ابلاغ

موضوع ابلاغ آن چیزی است که باید به اطلاع مخاطب ابلاغ برسد به موجب ماده 34 آیین دادرسی کار ” یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ خواهد شد و همچنین وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ شود” ماده 105 اشعار می دارد “دادنامه حداقل در سه نسخه صادر می شود و یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخ دیگر به طرفین دعوا ابلاغ می گردد”بنابراین با توجه به دو ماده ذکر شده موضوع ابلاغ یا آنچه که باید ابلاغ شود دو چیز است : نخست اوراق دعوا و دیگری وقت رسیدگی.

وسایل ابلاغ

بند اول-ابلاغ به وسیله متصدی تشکیل پرونده

از آن جا که در عمل بسیاری از ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی اوراق دعوا را به صورت حضوری به شخص خواهان ابلاغ می نماید بنابراین این رویه در آیین دادرسی کار نیز پذیرفته شده است به همین جهت است که ماده 35آیین دادرسی کار اشعار دارد”دادخواست و وقت رسیدگی در صورت امکان،حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می شود.در غیر این صورت،ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی،توسط مامور ابلاغ و از طریق تنظیم اخطاریه و ارسال آن به طرفین صورت می پذیرد”

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن قرارداد-کار-کلی.gif است
بند دوم-ابلاغ به وسیله مامور ابلاغ

بعد از تعیین وقت رسیدگی،متصدی تشکیل پرونده،اخطاریه موضوع ماده 36 آیین دادرسی کار را صادر کرده و چنانچه ابلاغ حضوری میسر نباشد،اخطاریه مزبور را به همراه سایر اوراق دعوا،برای ابلاغ به مخاطب ابلاغ،به مامور تحویل می دهد(ماده 35و37 آیین دادرسی کار).بنابراین چنانچه ابلاغ حضوری میسر نباشد،نوبت به ابلاغ غیرحضوری از طریق مامور ابلاغ می رسد.

بند سوم-ابلاغ به وسیله پست
اده 50 آیین دادرسی کار مقرر می نماید"ادارات کل تعاون،کار و رفاه تامین اجتماعی می توانند به جای استفاده از مامور ابلاغ از طریق پست اوراق دعوا را ابلاغ نمایند.دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون،کار . رفاه اجتماعی خواهد رسد"بنابراین در آیین دادرسی کار پذیرفته شده است که ابلاغ به وسیله پست نیز انجام شود.لازم به توضیح است که هر اداره کلی می تواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی که در آن اداره کل وجود دارد تصمیم گیری نموده و ابلاغ را از طریق مامور ابلاغ یا پست انجام دهد.

ماده 50 آیین دادرسی کار مقرر می نماید”ادارات کل تعاون،کار و رفاه تامین اجتماعی می توانند به جای استفاده از مامور ابلاغ از طریق پست اوراق دعوا را ابلاغ نمایند.دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون،کار . رفاه اجتماعی خواهد رسد”بنابراین در آیین دادرسی کار پذیرفته شده است که ابلاغ به وسیله پست نیز انجام شود.لازم به توضیح است که هر اداره کلی می تواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی که در آن اداره کل وجود دارد تصمیم گیری نموده و ابلاغ را از طریق مامور ابلاغ یا پست انجام دهد.

بند چهارم-ابلاغ به وسیله دورنگار

وسیله بعدی که برای ابلاغ غیر حضوری در آیین دادرسی کار پیش بینی شده است،ابلاغ اوراق دعوا از طریق دستگاه دورنگار می باشد.به موجب ماده 51 آیین دادرسی کار “ابلاغ اوراق از طریق دورنگار،به شرط آن که شماره دورنگار به طور کتبی،از قبل توسط مخاطب ابلاغ به اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام شده باشد،امکان پذیر است.در این صورت ارسال دورنگار باید به تایید مامور ابلاغ برسد و به همراه تاییدیه دورنگار ضمیمه پرونده شود.تا زمانی که انصراف از ابلاغ به طریق دورنگار به طور کتبی به اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام نشود،ابلاغ ازاین طریق به واحد مربوط معتبر خواهد بود”.در خصوص استفاده از این وسیله،رعایت شرایط مقرر در ماده مزبور لازم است،یعنی اینکه باید اولا:موافقت مخاطب ابلاغ از قبل به طور کتبی به اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی به همراه شماره دورنگار اعلام شده باشد و انصرافی نیز در این زمینه صورت نگرفته باشد.دوما:شرایط مقرر در ماده موصوف،در خصوص نحوه انجام ابلاغ از طریق دورنگار نیز رعایت گردد.

بند پنجم-ابلاغ به وسیله پیامک یا سایر وسایل الکترونیکی

به موجب ماده 52 آیین دادرسی کار”ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی می توانند به همراه ابلاغ رسمی مذکور در مواد قبل از طریق پیامک یا سایر وسایل الکترونیکی نیز زمان جلسه را به اطلاع مخاطب برسانند”البته همانطور که در ماده موصوف اشاره شده است،ادارت کل استان ها مختارند و می توانند ازاین وسیله استفاده نمایند.

تعریف ابلاغ در آیین دادرسی کار

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...