جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

جریان دادرسی در جلسه رسیدگی

جریان دادرسی در جلسه رسیدگی:

1- مفهوم جلسه اول رسیدگی

در دادرسی مدنی،جلسه اول دادرسی جلسه ای است که موجبات رسیدگی فراهم بوده و خوانده امکان فرصت و امکان انجام دفاع را داشته باشد. نظر به اینکه در آیین دادرسی کار،جلسه اول رسیدگی تعریف نشده است،بنابراین طبق اصول تعریف مزبور در دادرسی کار نیز منطبق است؛علی الاصول ختم جلسه اول همراه ختم مذاکرات طرفین هست،اما بطور لزوم ختم جلسه اول به معنی ختم دادرسی نیست؛زیرا امکان دارد مرجع رسیدگی کننده به اقناع وجدان نرسیده باشد و با ختم جلسه اول،ختم دادرسی را اعلام نکند به عبارت دیکر ممکن است مرجع ختم جلسه اول رسیدگی را اعلام کند اما ختم دادرسی را اعلام ننماید،بلکه پرونده را به تحقیق محلی یا کارشناسی ارجاع نماید؛ در این صورت بعد از وصول گزارش تحقیق یا نظر کارشناسی،جلسه بعدی که مرجع باید با دعوت از طرفین دعوا تشکیل دهد.

جلسه دوم دادرسی خوانده می شود و آثار جلسه اول بر آن بار نخواهد شد،البته اگر چه با ختم جلسه اول دادرسی،علی الصول ختم مذاکرات نیز به وقوع پیوسته است؛ولی با این حال طرفین حق دارند با توجه به اصل سرعت و غیر تشریفاتی بودن رسیدگی و با توجه به قاعده رسیدگی عادلانه که هدف آن کشف واقع می باشد تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده است،ادله و مدارک جدیدی را که به دستشان می رسد به مرجع ارایه دهند،البته ارایه مدارک جدید جلسه دوم را به جلسه اول تبدیل نمی کند و آثار جلسه اول بر جلسات بعدی بار نمی شود.

2-آثار جلسه اول رسیدگی

در جریان دادرسی در جلسه رسیدگی دادرسی کار به دلیل اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی،بسیاری از آثار دادرسی مدنی وجود ندارد با این حال مواردی نیز در آیین دادرسی کار وجود دارد که در آن مواد صحبت از جلسه اول رسیدگی شده و بر جلسه مذکور آثاری بار شده است به عنوان مثال در ماده 63 آیین دادرسی کار آمده است:

«خواهان می‌تواند تا قبل از اتمام رسیدگی خواسته خود را کم نموده یا تغییر دهد لیکن افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه رسیدگی صورت خواهد گرفت.

جریان دادرسی در جلسه رسیدگی 1

همچنین در ماده77چنین بیان شده است«ایراد عدم صلاحیت محلی فقط در اولین جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد.

3-تجدید جلسه رسیدگی

مرجع رسیدگی کننده مکلف است،در پایان هر جلسه،تصمیم مقتضی اتخاذ نماید،چنانچه نیاز به جلسه دیگری نباشد ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رای می کند؛با توجه به اصل سرعت،تجدید جلسه علی الاصول خلاف اصل بوده و باید در مواقع ضروری صورت گیرد؛به همین دلیل است که در تمامی مواردی که جلسه تجدید می شود به استناد ماده 65 آیین دادرسی کار،دلایل تجدید جلسه باید در برگ صورتجلسه نوشته شود و به امضای اعضای مرجع برسد.

جریان دادرسی در جلسه رسیدگی 2

موارد تجدید جلسه در آیین دادرسی کار

– عدم حضور طرفین دعوا در جلسه رسیدگی

به موجب اصل 59 آیین دادرسی کار«مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند»بنابراین تجدید جلسه به دلیل عدم حضور طرفین دعوا فقط برای یک نوبت از اختیارات مرجع رسیدگی کننده می باشد. همچنین مواد 58 و 59 آئین دادرسی کار در دادنامه شماره 91 ھیات تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به تاریخ 17/05/1396 ابرام و تائید شده است.

– تغییر یا افزایش خواسته
حداقل مزد کارگر چقدر است

به موجب ماده 64 آیین دادرسی کار« در صورت تغییر یا افزایش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضای خوانده، هیات تجدید جلسه را برای ارایه مدارک جدید از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجدید می‌شود.در این جا تجدید جلسه از اختیارات مرجع است و چنانچه مرجع تجدید جلسه را لازم بداند جلسه تجدید می شود.

عدم حصول اکثریت آرا برای اتخاذ تصمیم

به استناد ماده 68 آیین دادرسی کار«چنانچه با وجود رسمیت جلسه، اکثریت آرا برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود، جلسه تجدید می‌گردد.

دلایل موجه

به استناد ماده 65 آیین دادرسی کار «در پایان هر جلسه چنانچه به دلایل موجه، ارایه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع، جلسه دیگری لازم باشد، دلایل مذکور در ذیل صورتجلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد.»

در این صورت نیز تجدید جلسه از اختیارات مرجع است و دلایل طرفین برای تجدید جلسه باید موجه باشد و مرجع رسیدگی کننده تجدید جلسه را موثر در دعوا تشخیص دهد

ختم مذاکرات

در دادرسی کار منظور از ختم مذاکرات،زمانی است که طرفین کلیه ادله و براهین خود را اقامه نموده و علی الاصول زمان اتمام مذاکرات با پایان جلسه اول دادرسی مقارن است و می تواند به ختم دادرسی نیز مقارن باشد.در آیین دادرسی کار در ماده77به ختم مذاکرات اشاره شده است«ایراد عدم صلاحیت محلی فقط در اولین جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد.

ختم دادرسی

با توجه به مفاد آیین دادرسی کار باید گفت که در دادرسی کار نیز همانند دادرسی مدنی بعد از اعلام ختم رسیدگی ،اقدام دیگری از جمله ارایه دلایل جدید میسر نمی باشد و مرجع نیز باید با توجه به جمیع جهات مبادرت به صدور رای نماید به همین دلیل است که ماده63آیین دادرسی کار اجازه نمی دهد که خواهان بعد از اتمام رسیدگی حتی خواسته خود را کم نماید. تنها استثنا که بر اصل یاده ماده 66 آیین دادرسی کار می باشد که:

«خواهـان می‌تواند تا قبل از صدور رای، دادخواست یا دعوای خود را مسترد دارد؛ در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد»

بنابراین خواهان اگر چه نمی تواند بعد از ختم دادرسی خواسته خود را کم کند،لیکن می تواند بعد از ختم دادرسی و تا قبل از صدور رای،دعوای خود را بدون هیچ قید و شرطی مسترد دارد که در این صورت قرار ابطلال دادخواست صادر می شود.

نکته:با توجه به الحاق فصل دوازدهم به آیین دادرسی کار و الکترونیکی شدن مراحل رسیدگی طرفین دعوا بعد از انجام مقررات ذکر شده در مواد قانونی این فصل باید مدارک و مستندات خود را از طریق سامانه جامع روابط کار و قبل از جلسه رسیدگی در کارپوشه خود بارگذاری کنند و اصل فیزیک مدارک را نیز به همراه خود در جلسه داشته باشند و عدم بارگذاری مدارک به منزله عدم ارایه مدارک تلقی می گردد.

جریان دادرسی در جلسه رسیدگی

ضمائم قانونی این پست:

جریان دادرسی در جلسه رسیدگی 3

متن اصلی آئین دادرسی کار

دادنامه شماره 91 ھیات تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به تاریخ 17/05/1396

جریان دادرسی در جلسه رسیدگی 4

فصل دوازدهم آئین دادرسی کار مصوب وزیر کار 98.1.5

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...