جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

حداقل دستمزد شوکه کننده سال 1402 برای کارگران

حداقل دستمزد شوکه کننده سال 1402 برای کارگران مصوب شورای عالی کار: نشست دستمزد شورای عالی کار که مورخ 1401/12/28 با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت آغاز شده بود پس از چندین ساعت مذاکره طولانی سرانجام با توافق شرکای اجتماعی افزایشات مزدی سال 1402 به تصویب رسید.

حداقل دستمزد شوکه کننده سال 1402 برای کارگران 1

بر این اساس از ابتدای سال 1402 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 1.769.428 ريال تعیین گردید که شامل افزایش 27 درصدی نسبت به مزد سال 1401 می باشد و سایر سطوح مزدی نیز مشمول افزایش 21 درصدی مزد مبنا موضوع ماده 36 قانون کار به اضافه روزانه مبلغ 83596 ریال نسبت به آخرین مزد در سال 1401 تعیین گردید.

پایه سنوات 1402:

به کارگرانی که در سال 1402 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد ماهیانه مبلغ 2.100.000 ريال به عنوان پایه سنوات پرداخت خواهد شد.

ضمناً در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل میزان پایه سنوات از گروه یک تا بیست با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

مبلغ پایه سنوات اعلام شده شامل کلیه کارگران اعم از قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود.

حق مسکن 1402:

حداقل دستمزد شوکه کننده سال 1402 برای کارگران 2

میزان حق مسکن از ماهیانه 6.500.000 ريال در سال 1401 به مبلغ 9.000.000 ريال در سال 1402 تعیین گردید که در صورت تصویب هیات وزیران برقرار می گردد.

حداقل دستمزد شوکه کننده سال 1402 برای کارگران 3

کمک هزینه اقلام مصرفی (بن) 1402:

میزان کمک هزینه اقلام مصرفی خوانوار موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) از ماهیانه 8.500.000 ريال در سال 1401 به مبلغ 11.000.000 ريال در سال 1402 افزایش یافت.

حق اولاد کارگران در سال 1402

مرخصی زایمان

میزان حق اولاد طبق مواد 86 و 87 قانون تامین اجتماعی و در صورت دارا بودن شرایط از ماهیانه 4.179.750 ريال در سال 1401 به ازای هر فرزند به مبلغ 5.308.284 ريال افزایش یافت.

عیدی و پاداش«با رعایت مصوبه70.12.06 مجلس شورای اسلامی» 1402

حداقل دستمزد شوکه کننده سال 1402 برای کارگران 4

بر اساس حداقل

سالانه:106.165.680 ریال

ماهانه:8.847.140ریال

بر اساس حداکثر

سالانه:159.248.520 ریال

ماهانه:13.270.710 ریال

جمع دریافتی کارگر بدون سابقه بدون فرزند: 73082840 ریال

جمع دریافتی کارگر بدون سابقه با یک فرزند: 78391124 ریال

جمع دریافتی کارگر بدون سابقه با دو فرزند: 83699408 ریال

مزد 1402 مصوب شورای عالی کار

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...