جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

دادنامه 1815 تا 1825 مورخ 99.11.21 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

دادنامه 1815 تا 1825 مورخ 99.11.21 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

به استناد ماده 188 قانون كار،‌ اشخاص مشمول قانون استخدامي كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و … مشمول مقررات قانون كار نخواهند بود.

از آنجاييكه طبق ماده فوق فقط اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري (سابق. قانون مديريت خدمات كشوري فعلي) تصريح و از شمول قانون كار مستثني شده اند و در ادامه ماده در يك بيان عام (ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي) را هم از مواد قانون كار استثنا مي كند. فلذا تهيه و تدوين اين قوانين و مقررات خاص استخدامي هم بايستي ماذون از اذن و با اجازه قانونگذار صادر گردد.

عدم شمول مقررات قانون كار بر پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد

اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 66.08.27 مي باشد.

البته بند .ح. ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي، اصلاحي مصوب 89.01.28 است كه در آن يكي از وظايف و اختيارات هيات امنا را : «تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزايا.» مشخص نموده است.

پرستاران بيمارستانهاي دانشگاه آزاد، واجد شرايط بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور هستند.

از آنجاييكه طبق ماده 2 اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد، دانشگاه يك موسسه آموزشي و پژوهشي تعريف شده و بيمارستانهاي دانشگاه آزاد نيز بدليل فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي زير نظر ا ساتيد دانشگاه، بنوعي واحدي از دانشگاه محسوب مي شوند، فلذا كليه پرستاران شاغل در بيمارستانها نيز مشمول بند .ح. ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي بوده و بمانند اعضاي هيات علمي و كاركنان اداري دانشگاه آزاد مشمول قانون كار نمي باشند.

با توجه به ماده واحده (قانون بازنشستگي جانبازان انقلاب و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور): «كليه وزارتخانه ها، شركت ها و … سازمانهايي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است و بنياد شهيد و … مشمول قانون مذكور مي باشند» و مطابق با ماده 15 اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد، دانشگاه يك موسسه مي باشد و طبق بند الف ماده 2 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، يكي از موسسات مستلزم ذكر نام «دانشگاه آزاد اسلامي» مي باشد و منطبق با ماده 2 اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه يك موسسه آموزشي و پژوهشي است و

 بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه آزاد نيز به دليل انجام امور آموزشي و پژوهشي زير نظر اساتيد آن دانشگاه به عنوان واحدي از دانشگاه محسوب گرديده و پرستاران بيمارستانهاي مذكور نيز بمانند اعضاي هيات علمي و كاركنان اداري دانشگاه آزاد، مشمول قانون بازنشستگي جانبازان و انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور بوده و طبق تبصره 3 قانون مذكور مي توانند با 20 سال سابقه تقاضاي بازنشستگي نمايند و دستگاه مكلف به پذيرش درخواست بازنشستگي آنها مي باشد.

دادنامه 1815 تا 1825 مورخ 99.11.21 هيات عمومي ديوان عدالت اداري 1

اما دادنامه 1815 تا 1825 مورخ 99.11.21 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل است:

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

۱ـ 

بند (ح) ماده ۱۲ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۸ یکی از وظایف و اختیارات هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی را تصویب مقررات مربوط به اعضای هیأت علمـی و کارکنان اداری دانشگاه اعلام کرده و بند ۶ سومین صورت جلسـه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه مصوب آذر ماه سال ۱۳۹۲ اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را صرفاً تابع آیین‌نامه‌های خاص اداری استخدامی مصوب هیأت امنا اعلام کرده است. طبق ماده ۱۸۸ قانون کار نیز مقرر شده است اشخاص مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود. بنابراین اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد از شمول مقررات قانون کار خارج بوده و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۹ نیز مؤید این امر است.

۲ـ 

با توجه به ماده ۵ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی اصلاحی ۱۳۸۹/۸/۱۱ دانشگاه موسسه‌ای غیر خصوصی و غیردولتی است و با این وصف از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۳ آن خارج می‌باشد.

۳ـ

طبق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، «کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها ، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر‌ نام است و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران» مشمول قانون مذکور خواهند بود و مطابق با ماده ۵ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه یک مؤسسه می‌باشد و وفق بند (الف) ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۸، یکی از مؤسسات مستلزم ذکر نام، دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شده است،

بنابراین اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و بر حسب تبصره ۳ قانون مذکور که بیان می‌دارد «شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی می‌گردد، می‌توانند با داشتن‌ حداقل بیست سال سابقه خدمت، بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند»، می‌توانند با ۲۰ سال سابقه تقاضای بازنشستگی نمایند و دستگاه مکلف به پذیرش درخواست بازنشستگی می‌باشد.

۴ـ 

با توجه به اینکه طبق ماده ۲ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه یک مؤسسه آموزشی و پژوهشی بوده و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد نیز به دلیل انجام امور آموزشی و پژوهشی و فعالیت اساتید دانشگاه در آن، به عنوان واحدی از دانشگاه محسوب می‌گردند، بنابراین پرستاران بیمارستان‌های مذکور نیز مشمول مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی محسوب شده و مآلاً می‌توانند با ۲۰ سال سابقه خدمت، با ۵ سال سنوات ارفاقی بازنشسته گردند.

بنا به مراتب مذکور، با توجه به شمول تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور بر پرستاران بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، دادنامه شماره ۳۲۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۳ شعبه ۱۸ تجدیدنظر که در تأیید دادنامه شماره ۲۲۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ شعبه ۵۷ بدوی مبنی بر ورود شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

دادنامه 1815-1825 مورخ 99.11.21 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ضمائم قانونی این پست:

دادنامه 1815 تا 1825 مورخ 99.11.21 هيات عمومي ديوان عدالت اداري 2

دادنامه 1815-1825 مورخ 99.11.21 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 66.08.27

اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد مصوب 89.01.28

قانون بازنشستگي جانبازان انقلاب و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور

قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران

پرسش های خود در خصوص این پست را در سامانه پرسش و پاسخ سایت یا زیر همین پست مطرح کنید.

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...