جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
کار زنان محل کار زنان شرایط محل کار خانم ها

شرايط كار زنان ، كودكان و نوجوانان

شرايط كار زنان ، كودكان و نوجوانان

بند اول: معافيت از انجام كارهاي سخت و زيان آور

در موضوع شرايط كار زنان ، كودكان و نوجوانان صرف نظر از شرايطي كه به صورت عمومي در ماده 52 قانون كار و آيين نامه آن به صورت عمومي براي انجام مشاغل سخت و زيان آور توسط كارگران مرد تعيين شده است. هيچ كارفرمايي حق ندارد كارگران زن يا نوجوان را تحت هر شرايطي به انجام كارهاي سخت و زيان آور بگمارد. اين ممنوعيت را به راحتي مي توان از نص صريح مواد 75 و 83 قانون كار جمهوري اسلامي ايران دريافت.

بند دوم: معافيت از انجام كارشبانه

مطابق نص صريح ماده 53 قانون كارفاز ساعت 6 بامداد تا 22 زمان انجام كار روز است و از ساعت 22 تا 6 بامداد زمان انجام كار در شيفت شب است.

شرايط كار زنان ، كودكان و نوجوانان

به عبارت ديگر كارگري كه از 6 صبح تا بعد از تاريك شدن هوا كار و زودتر از ساعت 10 شب كار كند به كار روزانه اشتغال دارد.

بر همين مبناي در ماده 58 قانون كار براي كارگراني كه در نوبت شبانه (10 شب تا 6 بامداد) مشغول به كار هستند به ازاي انجام هر ساعت كار اضافي 35 درصد اضافه مزد در نظر گرفته است.

با اين حال قانونگذار در همين قانون به منظور آنچه كه حمايت از كارگران زن و نوجوان ناميده مي شود آنها را از انجام كار شبانه معاف كرده است.

بند سوم: شرايط ويژه زنان باردار و مادران شيرده

شرايط ويژه زنان باردار و مادران شيرده

اعطاي مرخصي با حقوق براي دوران بارداري و زايمان به زنان كارگر تا سقف 90 روز،امكان جذب دوباره كارگر زن در همان شغل قبلي پس از اتمام دوران مرخصي بارداري يا زايمان،در نظر گرفتن زمان شيردهي به نوزاد به ازاي هر ساعت كار،نيم ساعت در طول ساعات كاري روزانه،تامين محل مناسب براي نگهداري از نوزادان و كودكان به همراه معافيت زنان كارگر از انجام برخي مشاغل خاص در دوران بارداري شيردهي از جمله حمايت هايي است كه در قانون كار به منظور تامين سلامت مادر و فرزند در نظر گرفته شد و كارفرما كلزم به رعايت آن به منظور تسهیل شرايط كار زنان ، كودكان و نوجوانان است.

شرايط كار زنان ، كودكان و نوجوانان 1

بند چهارم: شرايط ويژه كار كارگران نوجوان

قانون گذار در قانون كار شرط ورود به بازار كار را داشتن حداقل 15 سال تمام در نظر گرفته است بر همين اساس اشتغال افراد زير 15 سال به عنوان اشتغال غيرقانوني كودك محسوب شده و همچنين كليه كساني كه در فاصله سني 15 تا 18 سال جذب بازار كار مي شوند از نظر قانون كارگر نوجوان تلقي مي شوند كه از حقوق و مزايايي برابر با ساير كارگران برخوردار هستند.

شرايط كار زنان ، كودكان و نوجوانان

صرف نظر از شرايط ياد شده برخورداري از معافيات پزشكي ساليانه توسط سازمان تامين اجتماعي و داشتن روزانه نيم ساعت معافيت از انجام كار روزانه از جمله شرايطي است كه براي كارگران نوجوان در نظر گرفته شده است و بايد توسط كارفرما اجرا شود

بند پنجم: ضمانت هاي اجرايي پیاده سازی شرايط كار زنان ، كودكان و نوجوانان

در فصل يازدهم از قانون كار براي كارفرماياني كه خارج از اين چارچوب تعيين شده زنان يا نوجوانان كارگر را به انجام كارهاي سخت و زيان آور يا شبانه بگمارند با تشخيص دادگاه كيفري دادگستري مجازات هايي را تعيين كرده است كه شامل تاديه حقوق كارگر,پرداخت جريمه و پيگيري قانوني مي شود.

با اين حال صرف نظر از شرايط كار زنان ، كودكان و نوجوانان و تخلف هايي كه همچنان به صورت غيرقانوني در زمينه اشتغال زنان،كودكان و نوجوانان وجود دارد كارشناسان روابط كار مي گويند در شرايط كنوني امكان اجراي اين مواد از قانون كار به طور كامل وجود ندارد و در برخي موارد مشاهده مي شود كه زنان كارگر با قراردادهاي معتبر در كارگاه به انجام كار در شب مي پردازند که البته آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد.

صفحه اصلی

ضمائم قانونی این پست:

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...