شرایط تقدیم دادخواست

حکم سند سفید امضا

شرایط تقدیم دادخواست: دادخواست در لغت به معنی«دادخواهی کردن،عدالت طلبیدن و…» آمده است.

دادخواهی کردن و تظلم خواهی در نظام حقوقی ایران به وسیله تقدیم برگه ای به دادگاه صورت میکیرد که به آن دادخواست می گویند.

در نظام دادرسی مدنی ایران،به شخصی که دادخواهی می کند و رسیدگی به احقاق حقی را از مرجع صالح می خواهد«خواهان» و به شخصی که دعوا علیه او اقامه می شود «خوانده» و به آن چه خواهان از مرجع صالح تقاضا دارد «خواسته» گفته میشود.

بند اول شرایط تقدیم دادخواست – لازمه شروع دادرسی تقدیم دادخواست است

دادخواهی شخص باید به مرجع صالح تقدیم شود؛به عبارت دیگر مرجع،علی الاصول نمی تواند بدون دادخواهی وارد رسیدگی شده و رای صادر نماید؛این اصل مهم در دادرسی،به موجب ماده 3 آیین دادرسی کار بیان شده است:

قرارداد کار

« مراجع حل اختلاف کار نمی توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اینکه اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد»

ماده 28 آیین دادرسی کار نیز در توضیح اصل کلی مقرر در ماده 3 بیان می کند « رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می‌گردد»بنابراین تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی به دعوا محسوب شده و از طرف دیگر لازمه شروع دادرسی از طرف مرجع صالح می باشد.

بند دوم شرایط تقدیم دادخواست-اشخاصی که حق تقدیم دادخواست دارند

دادخواهی باید توسط شخص «ذی نفع»به مرجع صالح تقدیم گردد؛ مصادیق شخص ذی نفع نیز به موجب ماده 3 آیین دادرسی کار بیان شده است: « مراجع حل اختلاف کار نمی توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اینکه اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد»بنابراین به موجب ماده 3 اصیل یا قائم مقام وی،ذی نفع در دعوا محسوب شده و می تواند شخصا دادخواهی نماید.

اصیل

به موجب بند 4 ماده 1 آیین دادرسی کار:

« اصیل: شخص حقیقی یا حقوقی است که از جانب خود و برای خود اقامه دعوا می‌نماید و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او برمی‌گردد»

اصیل به طور لزوم اقامه کننده دعوا نیست،بلکه امکان دارد طرف دعوا واقع شود؛ بنابراین صحیح تر آن است که بگوییم: اصیل شخصی است که طرف اصلی دعوا است و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او بر می گردد.

قائم مقام

قائم مقام جانشین اصیل است و با اصیل تفاوت دارد؛ شخصی است که حقوق و تکالیف اصیل به او واگذار می شود؛از قبیل وراث؛بنابراین در دادرسی کار قائم مقام،کارگر،کارآموز یا کارفرما نیست واگر هم باشد تفاوتی نمی کند؛زیرا وی جانشین اصیل است و به جانشینی از اصیل اقامه دعوا می کند.

نماینده

شرایط تقدیم دادخواست 1

نماینده شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه به نمایندگی از اصیل یا قائم مقام تعیین شده است؛در دادرسی کار نماینده قراردادی باید فقط شخص حقیقی باشد (بند 5 ماده 1 آیین دادرسی کار) به موجب ماده 22 آیین دادرسی کار:

« هر یک از طرفین دعوا می‌توانند برای خود یک نفر نماینده تام‌الاختیار انتخاب و معرفی نمایند»

شرایط تقدیم دادخواست 2

ماده 23 آیین دادرسی کار نیز روش انتخاب نماینده قراردادی را بیان نموده« نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می‌شود» در ماده 24 آیین دادرسی کار آمده است« چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلام نماید»

ماده25 آیین دادرسی کار به بیان اختیارات وکیل پرداخته و اشاره می کند:« نماینده معرفی شده تام‌الاختیار محسوب می شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد»البته ماده 26 آیین دادرسی کار استثنایی بر ماده 25 وارد کرده واشعار میدارد:

« نماینده تام‌الاختیار در صورتی حق تجدیدنظرخواهی از رای هیات تشخیص را خواهد داشت که به طور صریح این مطلب در معرفی نامه نمایندگی درج شده باشد»

ماده27 آیین دادرسی کار نیز برای تکمیل کردن مواد قبلی انشا شده است،به موجب این ماده « در صورتی که در معرفی نامه نمایندگی به عدم تام‌الاختیار بودن نماینده اشاره شده باشد و یا نماینده معرفی شده در جلسه رسیدگی به عدم تام‌الاختیار بودن خود اشاره نماید؛ در این صورت چنانچه ادامه رسیدگی بدون حضور اصیل امکان‌پذیر باشد؛ مرجع رسیدگی‌کننده به دادرسی ادامه داده و رای صادر می‌نماید؛ در غیر این صورت باید برای یک نوبت مبادرت به تجدید جلسه نموده تا اصیل خود در جلسه بعد حاضر شود یا نماینده تام‌الاختیار معرفی نماید.

بند سوم شرایط تقدیم دادخواست – مرجعی که دادخواست باید به آن تقدیم شود

همانطور که قبلا گفتیم مرجع صالح برای رسیدگی به «دعاوی کار تابع مشمول قانون کار ناشی از قانون کار یا مقررات کار»حسب مورد هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف می باشد؛از آنجا که رسیدگی بدوی به دعاوی مزبور علی الاصول در صلاحیت هیات تشخیص است؛

بنابراین دادخواست بدوی باید به هیات تشخیص و دادخواست تجدیدنظر باید به هیات حل اختلاف تقدیم شود،به موجب ماده 28 آیین دادرسی کار دادخواست باید به «اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی محل» تقدیم شود؛همانطور که در بحث مربوط به صلاحیت محلی اشاره شد،منظور از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل به استناد ماده 10آیین دادرسی کار:

«اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی محلی»است که«محل آخرین کارگاه»در آن واقع است.

شرایط تقدیم دادخواست

پرسش های خود در خصوص این پست را در سامانه پرسش و پاسخ سایت یا زیر همین پست مطرح کنید.

ضمائم قانونی این پست:

مقالات مرتبط

پربازدیدترین‌های ماه

اشتغال به کار زندانیان

لااقل یک ثلث از مدت حبس درباره آنان اجرا شده ممکن است نسبت به بقیه مدت حبس در موسسات فلاحتی یا صنعتی وادار به کار و تحت حفاظت قرار داده شوند به شرایط ذیل:

حفاظت فنی و بهداشت کار (بخش دوم – بيماريها و حوادث ناشي از كار)

حفاظت فنی و بهداشت کار (بخش دوم – بيماريها و حوادث ناشي از كار):کلیه کارگاههایی که شاغلین آنها به اقتضای نوع کار در معرض بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای همه کارکنان آن واحد پرونده پزشکی تشکیل و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای لازم را بعمل آورند…

صلاحیت محلی در آیین دادرسی کار

صلاحیت محلی درآیین دادرسی کار: بعد از اینکه مشخص شد«هیات تشخیص» یا «هیات حل اختلاف»به استناد مواد157و159قانون کار،صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند، باید مشخص شود کدام هیات تشخیص یا حل اختلاف از بین هیات های تشخیص و حل اختلاف موجود در کشور،صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده را دارند……

تشخیص قرارداد كار از قراردادهاي مشابه

تشخیص قرارداد كار از قراردادهاي مشابه: به موجب ماده 2 قانون كار كارگر «كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد ، حقوق، سهم سود و ساير مزايـا بـه درخواسـت كارفرمـا كـار مي كند.» و «كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابـل دريافـت حق السعي كار مي كند.»

شرايط اساسي صحت قرارداد كار

شرط اساسی انعقاد قرارداد کار : به علاوه انعقاد قرارداد كار از روي اكراه نيز موجب عدم صحت قرارداد خواهـد شـد . البتـه بايد توجه داشت كه اكراه در اصطلاح حقوقي معناي خاصي دارد كه دقيقا بر معناي متداول عرفي آن منطبق نيست.

شکایت ازسازمان تامين اجتماعي

موارد عمده شکایت ازسازمان تامين اجتماعي بدین شرح است:
الف) درخواست سنوات بازنشستگي
ب) عدم احتساب حق بيمه در سازمان تامين اجتماعي
ج)درخواست مستمري از كارافتادگي
د)در خواست برقراري مستمري توسط وراث
ه)درخواست برقراري مستمري قطع شده وراث

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

3 پاسخ

  1. با سلام
    آیا در مراجع کار هم به مانند مراجع دادگستری حق داشتن دو وکیل طبق آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده؟
    چون در یک پرونده که بنده و یک نفر دیگر بعنوان نماینده شرکت معرفی شده بودیم، میئول شعبه گفت فقط یکیتون حق حضور داره

    1. سلام همانطور که در بالا توضیح داده شد برخلاف دادگستری هر شخص حق معرفی فقط یک نماینده را دارد و بدرستی از پذیرش 2 نفر خودداری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *