جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

شرایط کار (بخش چهارم – تعطيلات و مرخصيها،‌ شرايط كار زنان و نوجوانان)

شرایط کار (بخش چهارم – تعطيلات و مرخصيها، شرايط كار زنان و نوجوانان)

مبحث سوم، چهارم و پنجم از فصل سوم قانون کار به تعطیلات و مرخصیها و شرایط کار زنان و نوجوانان می پردازد.

تعطیلات و مرخصیها


روز تعطیل هفتگی کارگران جمعه می باشد. در برخی کارگاههای خدمات عمومی نظیر آب، برق، شرکت واحد و سایر سایر کارگاههایی که حسب نوع یا ضرورت یا توافق طرفین، روز دیگری تعطیل می شود همان روز در حکم تعطیل هفتگی کارگران می باشد. و درکل تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است. این افراد در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه مستحق 40% اضافه بر مزد می باشند. روز (جهانی) کارگر، 11 اردیبهشت، جزء تعطیلات رسمی کارگران میباشد.


میزان مرخصی استحقاقی سالیانه کارگران 26 روز میباشد که با احتساب 4 روز جمعه (در صورتیکه روز جمعه در بین مرخصیهای استحقاقی در حال استفاده قرار گیرد) جمعا یک ماه است که از این تعداد فقط 9 روز آن قابل ذخیره می باشد.


موعد استفاده از مرخصی با توافق طرفین تعیین می گردد و مرخصی کمتر از یک روز نیز جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود. درصورت قطع قطعی همکاری، مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه اش پرداخت می شود.

سایر مرخصی های قانونی


اما کارگر یکبار در طول مدت کارکرد حق دارد به مدت یک ماه از مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق جهت انجام فریضه حج استفاده کند و در صورت ازدواج دائم یا فوت یکی از بستگان سببی یا نسبی درجه یک (همسر، پدر، مادر، فرزندان) حق استفاده از سه روز مرخصی با مزد را داراست.

شرایط کار زنان


انجام کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست برای کارگران زن ممنوع است.

مدت مرخصی استعلاجی کارگران و مرخصی زایمان و بارداری کارگران زن پس از تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت آنها محسوب شده که این ایام حکم تعلیق موجه کارگر را داشته و کارفرما مکلف است در صورت رعایت مواعید و شرایط برگشت به کار از سوی کارگران، مقدمات بازگشت به کار آنها را فراهم نماید.

مدت مرخصی استعلاجی کارگران و مرخصی زایمان و بارداری کارگران زن پس از تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت آنها محسوب شده که این ایام حکم تعلیق موجه کارگر را داشته و کارفرما مکلف است در صورت رعایت مواعید و شرایط برگشت به کار از سوی کارگران، مقدمات بازگشت به کار آنها را فراهم نماید.

شرایط کار نوجوانان


به کارگیری افراد کمتر از 15 سال ممنوع بوده که در صورت تخطی از این ماده، کارفرما طبق ماده 176 قانون کار مجازات می شود.

 کارگر نوجوان کارگری است که سنش 15 تا 18 سال باشد که در بدو استخدام بایستی توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد. و این آزمایشات بایستی حداقل سالی یکبار تجدید گردد.


کارگر نوجوان کارگری است که سنش 15 تا 18 سال باشد که در بدو استخدام بایستی توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد. و این آزمایشات بایستی حداقل سالی یکبار تجدید گردد.

کارفرما در صورت تخطی از انجام آزمایشات پزشکی بدو استخدام کارگر نوجوان، به مجازات مقرر در ماده 175 قانون کار و ماده 9 قانون تامین اجتماعی محکوم می شود.
ساعت کار روزانه کارگران نوجوان 30 دقیقه کمتر از ساعت کار کارگران معمولی می باشد. و ارجاع کار اضافی و شبکاری و کارهای سخت و زیان آور و حمل بار با دست و بیش از حد مجاز بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران نوجوان ممنوع می باشد.

شرایط کار (بخش چهارم)

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...