جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
طرح طبقه بندی مشاغل

طبقه بندی مشاغل چیست؟

طبقه بندی مشاغل چیست؟: منظور از طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار این است که کارکنان با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می شوند.

در این طرح برای ساده ترین کار ضریب یک در نظر گرفته می شود و شغل ها با توجه به پیچیدگی و مهارت های مورد نیاز ضرایب بیشتری می گیرند.

همچنین هرچه سابقه فرد بیشتر شود گروه شغلی وی بالاتر می رود که یعنی نسبت به حقوق ساده ترین کار باید درصد بیشتری حقوق بگیرد.

طبقه بندی مشاغل چیست؟ 1

پایین ترین حقوق همان دستمزدی است که توسط وزارت کار هر ساله اعلام می گردد.

بنابراین اگر طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شود کارگاه ها از این حالت که به اکثر کارگران خود حداقل حقوق را پرداخت می کنند خارج می شوند.

چه شرکت هایی مشمول طرح طبقه بندی مشاغل هستند؟

با توجه به بخش نامه شماره 12096 مورخ 1374/09/02 معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و در اجرای ماده یک آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 49 قانون کار واحدهایی که از تاریخ 1375/04/01 به بعد به حدنصاب پنجاه نفر کارگر یا بیشتر از آن می رسند، مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می شوند و زمان رسیدن به حد نصاب پنجاه نفر کارگر، زمان شمول اجرای طرح می باشد.

طبق دستورالعمل شماره 61429 مورخ 1383/07/19 کلیه پیمانکاران اعم از حقیقی یا حقوقی با هر نوع فعالیت و هر تعداد کارگر مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند.

طبقه بندی مشاغل چیست؟ 2

شرایط ترفیع، ارتقاء، جابه جایی شغلی،استخدام و احراز رتبه

پس از اجرای طرح طبقه بندی و تطبیق کارکنان با آن، هر گونه استخدام، ارتقاء یا جا به جایی شغلی موکول به داشتن شرایط احراز شغل از نظر تجربه و تحصیل خواهد بود.

در مورد مشمولینی که فاقد مدرک تحصیلی لازم بوده ولی دارای تجربه کافی برای جایگزینی تحصیل باشند و تجربه بتواند پاسخ گوی کمبود تحصیل پیش بینی شده در شرایط احراز شغل شود سابقه خدمت تجربی می تواند جایگزین کمبود تحصیل شود.

مشاغلی که برای تصدی آن ها برابر مقررات و ضوابط مدارک و رشته های تحصیلی خاص پیش بینی گردیده باشد مشمول این ماده نبوده و باید بر اساس ضوابط پیش بینی شده عمل شود.

در مورد مشمولین این ماده که دارای تحصیلات بالاتر از مدرک تحصیلی پیش بینی شده برای تصدی شغل جدید بوده ولی فاقد تجربه لازم باشند به شرط آن که ارتباط رشته تحصیلی با شغل پیشنهادی مورد تایید کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه قرار گیرد، معادل هر سال تحصیل بالاتر از شرایط احراز می تواند جایگزین یک سال کمبود تجربه شود، این جایگزینی در هر حال باید بتواند کمبود تجربه را کاملا جبران کند.

در مورد برخی مشاغل تخصصی که عرضه آن ها در بازار کار با کمبود روبروست به شرط داشتن مدرک تحصیلی لازم با تایید مدیریت و کمیته طبقه بندی مشاغل می توان استثنائا از کمبود تجربه صرف نظر کرد.

استفاده از این تبصره تنها یک بار در طول خدمت فرد مجاز خواهد بود. احراز رتبه این افراد موکول به تکمیل سابقه تجربی آنان در شغل مربوط است.

طبقه بندی مشاغل چیست؟

ضمائم قانونی مقاله طبقه بندی مشاغل:

طبقه بندی مشاغل چیست؟ 3
بخش نامه شماره 12096 مورخ 1374/09/02 معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار
مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...