جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

غرامت دستمزد ایام بیماری

غرامت دستمزد ایام بیماری: همانطور که می دانید بیمه شدکان در سازمان تامین اجتماعی علائه بر دریافت سابقه و خدمات درمانی از خدمات دیگری نیز بهره مند می شوند که یکی از مهمترین این خدمات در دسته کمک های کوتاه مدت و تحت عنوان غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ارائه می شود.

بنابر این خدمت در مواردی که بیمه شده به دلیل بیماری یا بروز حوادث ناشی و غیر ناشی از کار و یا بیماریهای حرفه ای، به طور موقت، توانایی انجام کار را نداشته باشد و به تبع آن از دریافت مزد و حقوق محروم شود، سازمان تامین اجتماعی با رعایت شرایط قانونی بخشی از حقوق و دستمزد او را در این مدت جبران می کند.

بیمه شدگان تامین اجتماعی که به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری نیاز به مراجعه حضوری ندارند و باید درخواست خود را در سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی به آدرس eservices.tamin.ir ثبت کنند.

البته پرداحت غرامت دستمزد ایام بیماری شرایطی دارد و در صورت برقراری شرایطی که در ادامه ذکر می گردد قابل پرداخت است:

1- بیمه شده ازکارافتاده کلی نباشد.

2- کارفرما طبق ضوابط ومقررات دیگری مکلف به پرداخت حقوق بیمه شده بیمارخود نباشد.

3- بیمه شده در ایام بیماری حقوق یا مزد از کارفرما دریافت ننموده باشد و برای وی مزد مطرح باشد.

4- استراحت پزشکی بیمه شده به تائید مراجع پزشکی ذیربط رسیده باشد.

5- در تاریخ اعلام بیماری، بیمه شده مشغول بکار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.

غرامت دستمزد ایام بیماری 1

برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری مدارکی مورد نیا است که به شرح زیر می باشد:

1- دفترچه درمانی

2- گواهی استراحت پزشکی بیمه شده با مهر و امضاء پزشک معالج

3- گواهی کارفرما مبنی براین که در تاریخ اعلام بیماری ، بیمه شده مشغول به کار ( یا درمرخصی استحقاقی ) بوده ، درمدت بیماری مشغول به کار نبوده و مزد و حقوق دریافت نکرده است.

4- تائیدیه مراجع پزشکی سازمان

ویژگی های لازم برای تایید گواهی های استراحت پزشکی:

1- در تمام گواهی ها باید نوع بیماری ، مدت بستری در بیمارستان یا استراحت در منزل به تفکیک وبا صراحت مشخص شده باشد.

2- گواهی های استراحت پزشکی که در هر نوبت ، هفت روز یا کمتر باشد، ( و جمع آنها در طول سال از 15 روزبیشتر نشود ) براساس گواهی پزشک معالج قابل قبول است.

3- گواهی های استراحت پزشکی که در یک نوبت بیشتر از 7 روز باشد، باید به تایید پزشک معتمد برسد.

4- چنانچه جمع گواهیهای استراحت پزشکی در طول سال از 15 روز تا 60 روز باشد ، باید به تایید پزشک معتمد برسد.

5- استراحتهای بیش از 60 روز در طول سال باید به تایید شورای پزشکی برسد.

و اما لازم است بدانید که عرامت دستمزد ایام بیماری در موارد زیر از اولین روز شروع استراحت پزشکی پرداخت می شود:

1- در صورتی که استراحت بیمار به دلیل هر نوع حادثه یا به دلیل بیماری حرفه ای باشد.

2- در صورتی که بیمه شده بخشی از طول دوره استراحت (یا تمام آن) را در بیمارستان بستری شده باشد.

3- در صورتی که استراحت بیمار در ارتباط با عواقب بیماری قبلی او باشد.

4- در مواردی که کارفرما بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه حقوق و مزایای سه روز اول بیماری را پرداخت نموده باشد.

در سایر موارد، غرامت دستمزد ایام بیماری از روز چهارم شروع استراحت پزشکی پرداخت می شود.

بیمه شدگان مبتلا به کرونا نیز همانند سایر بیماران برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری باید از طریق سامانه خدمات غیرحضوری ثبت درخواست کنند و نیازی به مراجعه حضوری به شعب تأمین اجتماعی نیست. این غرامت به صورت علی الحساب و به میزان 14 روز به بیمه شدگان پرداخت می گردد.

غرامت دستمزد ایام بیماری

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...