جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
حق ماموریت

فوق العاده ماموریت درقانون کار

ماده ۴۶ قانون کار

به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریت های خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق‌العاده ماموریت تعلق می‌گیرد.‌این فوق العاده ماموریت درقانون کار نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.

تبصره – ماموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید

با توجه به تبصره ماده 46 قانون کار،ماموریت به موردی اطلاق می گردد که کارگر برای انجام کار 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود بنابراین ماموریت به صرف دور شدن از محل کارگاه اصلی به میزان 50 کیلومتر و در مسافت های کمتر از50 کیلومتر به صرف توقف شبانه در محل ماموریت تحقق پیدا می کند و در این زمینه طول زمان رفت و برگشت در اطلاق ماموریت مورد شرط قرار نگرفته است به این لحاظ با تحقق ماموریت به شرح مذکور،فوق العاده ماموریت آن نیز بطور کامل و بر اساس حقوق ثابت یا مبنای روزانه کارگر پرداخت خواهد شد

حوادث ناشی از کار در زمان انجام ماموریت

حوادث ناشی از کار کارگران

حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای کارگر در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن اتفاق می افتد و نیز در مواردی که کارگر به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی بوده و در این رابطه دچار حادثه شود این حادثه از نوع حادثه ناشی از کار محسوب می گردد.

سایر مقررات قانون کار درخصوص ماموریت

مقررات مربوط به ساعت کار و استفاده کارگران مشمول قانون کار از تعطیل هفتگی روز جمعه و تعطیلات رسمی به دلیل قانونی بودن و عمومیت آن،شامل حال کارگرانی که در ماموریت خارج از گارکاه اصلی به سر می برند نیز می گردد.

فوق العاده ماموریت درقانون کار 1

علاوه بر فوق العاده مأموریت پیش بینی شده در ماده 46 قانون کار کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت کارگران را تأمین نماید.

در این قانون در بحث فوق العاده ماموریت درقانون کار پرداخت هزینه غذا و اقامت به کارگران مأمور پیش بینی نگردیده و پرداخت آن منوط به وجود عرف و روال در کارگاه است و در غیر اینصورت توافق طرفین نسبت به پرداخت هزینه های فوق ملاک عمل خواهد بود.

نکته: افرادی که در بدو استخدام و در قراداد کار اولیه یا بموجب  توافق بعمل آمده بعدی،کار رانندگی و محل جغرافیائی انجام کار را جزء شرایط کار و به عنوان شغل مورد تعهد پذیرفته باشند این امر به منزله قبول محل انجام فعالیت و قبول نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد تلقی می گردد،به این ترتیب کارگرانی که شغل موظف آنان رانندگی در محدوده چند شهرستان و یا انجام وظیفه و ایفاء تعهد بین دو یا چند شهر باشد مشمول مقررات ماده 46 قانون کار در زمینه فوق العاده ماموریت قرار نمی گیرد مگر اینکه در این زمینه بین کارگر و کارفرما توافق حاصل شده باشد و یا عرف و روال کارگاه مبتنی بر این پرداخت ها باشد که در این صورت باید بر اساس آن اقدام گردد.

صفحه اصلی

ضمائم قانونی این پست:

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...