جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
کار نیمه وقت

قانون كار و كارگران پاره وقت

قانون كار و كارگران پاره وقت: در قانون كار از كار پاره وقت تعريف به عمل نيامده است. ولي مستند به ماده 39 قانون كار مزد و مزاياي كارگراني كه به صورت نيمه وقت و يا كمتر از ساعات قانوني تعيين شده به كار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي شود.

كار پاره وقت فعلي است كه در آن طرفين قراردادكار براي انجام ساعات كار كمتر از ساعات كار قانوني روزانه يا هفتگي و يا ماهانه مورد توافق كارگر و كارفرما قرار مي گيرد ضمن اينكه در مقررات قانون كار ايران كار پاره وقت محدود به زمان معين و مشخص نشده است. و ميزان آن حسب مورد در طول روز يا هفته و يا ماه در بدو استخدام و قراردادكار اوليه و با موافقت طرفين تعيين مي شود.

بر خلاف آنچه تصور مي شود كار پاره وقت به مشاغل خاصي اختصاص ندارد البته در بعضي از مشاغل به لحاظ ماهيت و طبيعت كار نوعا بيشتر كار پاره وقت را طلب مي كند.

مزاياي ضمن و پايانكار كارگران پاره وقت

كساني كه پاره وقت كار مي كنند مشمول كليه مقررات حمايتي قانون كار قرار دارند و يه اين لحاظ تفاوتي بين كارگران تمام وقت و پاره وقت در استفاده از امتيازات قانون كار نمي توان قائل شد و به همين ترتيب به نسبت كاركرد از مزاياي پايان كار (سنوات خدمت) بهره مند خواهد شد.

قانون كار و كارگران پاره وقت: در قانون كار از كار پاره وقت تعريف به عمل نيامده است ولي مستند به ماده 39 قانون كار مزد و مزاياي كارگراني كه به صورت نيمه وقت و يا كمتر از ساعات قانوني تعيين شده به كار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي شود.

اضافه كاري كارگران پاره وقت

اگر كارگراني كه پاره وقت كار مي كنند و وقت مازاد بر ساعات كار توافق شده در قرارداد كار كنند براي مازاد بر ساعات كار پاره وقت مشمول فوق العاده اضافه كاري قرار مي گيرند؟؟؟؟

آيا محدوديت انجام اضافه كاري روزانه يعني تا سقف 4 ساعت در روز براي كارگران پاره وقت نيز بايد رعايت شود؟؟؟؟

پاسخ اينچنين است چون اضافه كاري مازاد بر ساعات كار قانوني تعريف مي شود از اين رو كارگران پاره وقت مازاد بر ساعات كار توافق شده در قرارداد كار كنند.

موضوع اضافه كاري براي اين قبيل كارگران تا محدوده 7 ساعت و 20 دقيقه(ساعت كار قانوني روزانه) مورد پيدا نمي كند.

حق بيمه كارگران پاره وقت

مستند به ماده 34 قانون تامين اجتماعي در صورتي كه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان به نسبت مزد يا حقوقي كه مي پردازند حق بيمه سهم كارگر بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود(سهم كارفرما) به سازمان پرداخت نمايد.

با توجه به تفسير فوق در كار پاره وقت نيز كارفرما مكلف است كارگر را با توجه به ماده 148 قانون كار(كارفرمايان مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند) نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه نمايد.

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...