قانون کار و صدا و سیما

قانون کار و صدا و سیما: برابر قسمی اخیر اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی(هر کدام دونفر) بر صداوسیما نظارت خواهند داشت خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.

در ماده یک قانون اداره صداوسیما مصوب 8/10/1359 آمده است که سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مستقل و مستقیما زیر نظر نمایندگان قوای سه گانه و بصورت شورای سرپرستی سازمان را اداره خواهندنمود.

بند الف ماده 5 قانون اداره صداو سیما،تهیه،تنظیم و تصویب اساسنامه و آیین نامه داخلی سازمان صداوسیما را از وظایف شورای سرپرستی قرار داده است و بر اساس بند ح ماده مرقوم،شورای سرپرستی باید اساسنامه سازمان را جهت تصویب نهایی با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 27/7/1362 مشتمل بر 30 ماده و 15 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

به موجب ماده 2 این اساسنامه،سازمان و واحدهای تابعه و موسسات اداری وابسته به آن از لحاظ اداری ،مالی و استخدامی تابع قانون اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مقررات این اساسنامه می باشند، لیکن شرکتهای متعلق یا وابسته به سازمان تابع اساسنامه مربوط(که به تصویب شورای سرپرستی می رسد) خواهند بود و در مواردی که اساسنامه های مربوطه مسکوت باشد طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.

مطابق بند 9 ماده 16 اساسنامه صداوسیما،بررسی و تصویب آیین نامه های مالی،معملاتی،اداری و استخدامی سازمان و شرکتهای تابعه از وظایف و اختیارات شورای سرپرستی می باشد.

قانون کار و صدا و سیما

شورای نظارت بر سازمان صداوسیما

حسب بند 112 ماده 16 اساسنامه سازمان صداوسیما،بررسی و تصویب اساسنامه شرکتها و موسسات تابعه سازمان نیز جز وظایف و اختیارات شورای سرپرستی خواهد بود.

قانون نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت در تاریخ 1/7/1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که به موجب ماده یک این قانون،شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل می گردد تا وظایف مققر در این قانون را انجام دهد:

1-دونفر به نمایندگی از طرف قوه مجریه به انتخاب و معرفی رییس جمهور

2- دو نفر به نمایندگی از طرق قوه قضاییه به انتخاب و معرفی رییس قوه  قضاییه

3- دونفر به نمایندگی از طرف قوه مقننه به انتخاب و معرفی مجلس شورای اسلامی.

آیین نامه استخدامی سازمان صداوسیما

آیین نامه استخدامی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 3/8/1375 به تصویب شورای سرپرستی رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا می باشد و از تاریخ اجرا کلیه مقررات مغایر با آن لغو می گردد. با توجه به بند 1/1/1 آیین نامه فوق،شرکتها و موسسات تابعه و وابسته به سازمان دارای مقررات استخدامی خاص خود هستند.

شرایط استخدام در صدا و سیما

بند2/1 آیین نامه استخدامی سازمان صداوسیما،استخدام را عبارت از پذیرفتن شخص به خدمت سازمان در یکی از حالات رسمی،رسمی مشمول قانون تامین اجتماعی،قراردادی و روزمزد مشمول قانون کار مقرر داشته است.

در بند 1/3/1 آمده است که کارکنان رسمی افرادی ستند که به موجب حکم رسمی برای تصدی یکی از مشاغل مندرج در نظام حقوق و دستمزد(موضوع بند5/1 این آیین نامه) به خدمت سازمان پذیرفته می شوند و تابع مقررات این آیین نامه می باشند.

قانون کار و صدا و سیما

شرایط بازنشستگی،وظیفه و از کارافتادگی

بند 2/3/1 آیین نامه به کارکنان رسمی مشمول قانون تامین اجتماعی اختصاص یافته است و این عنوان به کارکنان اطلاق می شود که به موجب حکم استخدام رسمی برای تصدی یکی از مشاغل مندرج در نظام حقوق و دستمزد به خدمت سازمان پذیرفته می شوند و از لحاظ بیمه بهداشتی و درمانی و مقررات بازنشستگی،وظیفه و از کارافتادگی مشمول قانون تامین اجتماعی و در سایر موارد مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود.

بر طبق بند 3/3/1 کارکنان قراردادی افرادی هستند که به موجب قرارداد رسمی برای کار مشخص و مدت معین به خدمت سازمان پذیرفته می شوند.

قانون کار و صدا و سیما 1

شرایط بیمه کارکنان صدا و سیما

مقررات ناظر بر کارکنان قراردادی تمام وقت به پیشنهاد معاونت اداری و مالی به تصویب ریاست سازمان خواهد رسید و در این رابطه برابر بند 1/3/3/1 کلیه کارکنانی که از تاریخ تصویب این آیین نامه به استخدام قراردادی تمام وقت سازمان پذیرفته می شوند از نظر بازنشستگی و بیمه بهداشت و درمان مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی خواهند بود.

قانون کار و صدا و سیما 2

در اجرای بند 3/3/1 ،اداره کل منابع انسانی صداوسیما موظف است استخدام کارکنان به صورت قراردادی را با مفاد بند مذکور تطبیق و دقیقا رعایت نماید بدیهی است با آن دسته از کارکنانی که قبل از تصویب این آیین نامه در استخدام قراردادی سازمان باشند مطابق مقررات گذشته رفتار خواهد شد تا به تدریج در مورد ادامه خدمت و تبدیل وضعیت استخدامی آنان حسب مورد اتخاذ تصمیم شود.

بند4/3/1 آیین نامه که به کارگران مشمول قانون کار مربوط می شود کارگران مشمول قانون کار را به کارکنانی اطلاق می کند که به صورت روزمزد برای انجام کارهای مشخص و مدت معیت به کار گمارده می شوند.

کارکنان مذکور تابع این آیین نامه نبوده و مشمول مقررات قانون کار و تامین اجتماعی می باشند.

بند 4/1 آیین نامه استخدامی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ناظر بر خرید خدمات اشخاص است که بر اساس آن خرید خدمات عبارت است از استفاده از توانایی ها و مهارتهای فنی،حرفه ای و هنری افرادی که با سازمان همکاری می کنند.

خرید خدمات بر مبنای معیارها و ضوابط خاص خود انجام گرفته و مشمول مقررات این آیین نامه نیست.

بند9/2 آیین نامه به استخدام اتباع خارجی اختصاص دارد که بر اساس آن،استخدام خارجی با در نظر گرفتن ضرورت های مشروحه زیر و با رعایت اصل 82 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

الف- ضرورت مبرم استفاده از خدمات آنان در سازمان

ب-عدم امکان استفاده از افراد با تخصص ها و مهارتهای مشابه از میان اتباع ایرانی.

صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما

بر اساس بند 1/6 آیین نامه استخدامی سازمان صداوسیما، این سازمان برای کارکنان رسمی خود دارای صندوق بازنشستگی می باشد که هدف از ایجاد آن تامین و پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان است این صندوق شخصیت حقوقی مستق دارد و برابر اساسنامه مربوط به خود اداره می شود.

قانون کار و صدا و سیما 3

منطبق با بندهای 2/6 آیین نامه،سازمان مکلف است هر ماهه هشت درصد از حقوق و فوق العاده های کارکنان رسمی خود را که در محاسبه حقوق بازنشستگی،از کارافتادگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد به عنوان کسور بازنشستگی سهم کارکنان کسر و به صندوق پرداخت نماید.

بند 3/6 آیین نامه،سازمان را مکلف می کند هر ماه دو برابر کسور مذکور در بند 2/6 را به عنوان کسور بازنشستگی سهم سازمان به صندوق پرداخت نماید به این ترتیب سازمان صدوسیمای جمهوری اسلامی ایران دارای صندوق بازنشستگی خاص خود می باشد که مققرات آن در آیین نامه بازنشستگی صداوسیما مندرج است.

مقاطعه کاری در صدا و سیما

در سازمان صداوسیما افرادی نیز در قالب حق الزحمه برنامه ای و غیربرنامه ای،حق الزحمه ساعتی،حق الزحمه کارمزدی،حق الزحمه مستمر غیر تولیدی و حق الزحمه جلسه ای شاغل می شوند که بکارگیری آنها تابع مقررات مربوط به نحوه بکار گماردن کارکنان بصورت حق الزحمه ای می باشد که به تلقی سازمان این امر در راستای واگذاری قسمتی از امور به بخش خصوصی صورت می گیرد.

در اینجا ذکر این نکته ضروری بنظر می رسد که در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مانند هر وزارتخانه،سازمان،موسسات و شرکتهای دولتی،چنانچه کارکنان شاغل در آن تابع مقررات خاص استخدامی صداوسیما نبوده ولی با انجام کار و دریافت مزد واجد تابعیت های حقوقی و اقتصادی با سازمان باشند و رابطه کاری و مزدی آنان با واحد استخدام کننده در انطباق با تعاریف کارگر،کارفرما،کارگاه،قراردادکار موضوع مواد 2،3،4،7 قانون کار باشد مقررات این قانون ناظر بر رابطه قراردادی آنان با سازمان صداوسیما خواهد بود.

طبق بند 8/2 آیین نامه استخدامی سازمان صداوسیما،سازمان می تواند با رعایت مفاد شماره 3/3/1 در موارد زیر افرادی را به صورت قراردادی به خدمت بپذیرد:

الف-استخدام در مشاغلی که در نظام حقوق و دستمزد پیش بینی نشده باشد

ب- مشاغل مورد نظر در الگوی انسانی پیش بینی شده لیکن استخدام افراد به صورت رسمی امکان پذیرنباشد.

حسب بند 2/8/1 آیین نامه مدت قرارداد یک سال است که بنا به نیاز سازمان تا 2 سال قابل تمدید می باشد و برابر بند 8/8/2 ، استخدام رسمی کارکنان قراردادی تمام وقت،در صورت نیاز مستمر به خدمات آنان و موافقت سازمان با رعایت سایر مقررات مربوط بلامانع است.

ضمنا کارکنان قراردادی به لحاظ استخدامی و مقررات حمایتی تابع نظامنامه ای هستند که در تاریخ 1/1/1376 به تصویب رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران رسیده است.

قانون کار و صدا و سیما

ضمائم قانونی این پست:

قانون کار و صدا و سیما 4

اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون اداره صداوسیما مصوب 8/10/1359

اصل 74 قانون اساسی

اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

قانون تجارت

ابطال بند (ز) ماده 16/1 آیین‎نامه استخدامی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

قانون تامین اجتماعی

مقالات مرتبط

پربازدیدترین‌های ماه

خدمات رفاهی کارگران

……………کارفرمایانی که از فراهم نمودن شرایط رفاهی عنوان شده برای کارگران خودداری نمایند به مجازات مقرر در ماده 173 قانون کار محکوم خواهند شد……

قانون كار و كارگران كشاورزي

انون كار و كارگران كشاورزي: طبيعت و ماهيت كارهاي كشاورزي اقتضا مي كند كه اين فعاليتها به لحاظ مقررات مربوط به شرايط كار طبقه بندي مشاغل كار هاي سخت و زيان آور و نحوه رسيدگي به اختلافات كارگري و كارفرمايي در شمول مقررات جداگانه و متفاوت با مقررات روابط كار صنعتي و خدماتي قرار گيرد…

دادنامه 970 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به عدم ذکر مراجع رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن در اساسنامه مذکور و این امر که هیأت داوری مذکور در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده:«اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان،کارگزار؍معامله‌گران،مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی ‌ربط ناشی از فعالیت حرفه ‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می شود» نیز شامل کارکنان شاغل در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نمی شود، بنابراین موضوع مشمول قوانین مزبور نبوده و علی­الاصول، مشمول قانون کار است.

قرارداد کار (بخش دوم)

قرارداد کار (بخش دوم): به موجب بند یک ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور. مصوب 20/02/94 مجلس شورای اسلامی، دو تبصره (تبصره 3 و.

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

3 پاسخ

  1. سلام وقتتون بخیر از مزایای کار در صداوسیما به عنوان مهندس تاسیسات اطلاعاتی دارین؟ ایا ازمونش سخته یا مصاحبه داره چطوری؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *