جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
مرخصی استحقاقی کارگر

مرخصي استحقاقي در شرايط خاص

مرخصي استحقاقي در شرايط خاص: حسب ماده 73 قانون كار كليه كارگران در مورد ازدواج دايم و فوت پدر مادر اولاد و همسر حق برخورداري از 3 روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند در اين رابطه براي بخشي از كارگران سوال ايجاد مي گردد كه آيا مرخصي هاي فوق جدا از مرخصي استحقاقي ساليانه كارگران مي باشد يا كارگران بايستي در موارد ياد شده از مرخصي استحقاقي خود استفاده نمايند و در صورتي كه مرخصي هاي ياد شده جدا از مرخصي استحقاقي است آيا كارگر بايد همزمان با رويدادهاي مذكور از آن استفاده نمايد و آيا اين نوع مرخصي قابل ذخيره كردن خواهد بود و بالاخره در حالتي كه اشخاصي كه در ماده 73 قانون كار به آن اشاره شده اگر در يك زمان فوت نمايند آيا براي هر مورد بايد براي كارگر 3 روز مرخصي در نظر گرفته شود؟؟؟؟

در پاسخ به سوالات صدرالاشاره به اين نتيجه مي رسيم كه مرخصي هاي موردي كه قانونگذار استفاده از آن براي 3 روز موارد فوت پدر مادر اولاد همسر و ازدواج دايم براي كارگران مشمول قانون كار در ماده 73 اين قانون تجويز كرده است با استفاده از مزد و جدا از مرخصي استحقاقي ساليانه كارگران بوده و كارگر بايد همزمان با وقوع فوت و يا ازدواج دايم از آن استفاده نمايد و اين نوع مرخصي قابل ذخيره كردن نمي باشد مگر اينكه به لحاظ زمان استفاده از اين مرخصي ها با تراضي طرفين به نحو ديگري توافق شده باشد ضمنا چنانچه افراد مذكور در ماده 73 قانون كار در يك زمان فوق نمايند مرخصي با استفاده از مزد صرفا همان 3 روز مي باشد.

مرخصی کارگران

مرخصي استحقاقي در شرايط خاص (ادای فریضه حج)

در ماده 67 قانون كار آمده است كه هر كارگر حق دارد به منظور اداي فريضه حج واجب در تمام مدت كار خويش فقط براي يك نوبت يك ماه به عنوان مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد در اين زمينه : مرخصي يك ماهه پيش بيني شده در ماده 67 قانون كار براي اداي فريضه حج واجب جدا از مرخصي استحقاقي ساليانه نبوده و كارگر بايد براي تشرف به حج تمتع از مرخصي استحقاقي خود استفاده نمايد و نيز مي تواند در صورت نداشتن مرخصي استحقاقي يك ماه مرخصي بدون حقوق تقاضا نمايد در هر حال كارفرما مكلف است با درخواست كارگر براي يك ماه مرخصي استحقاقي يا بدون حقوق جهت اداي فريضه حج واجب موافقت نمايد.

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...