جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
مرخصی استعلاجی

مرخصی استعلاجی تامین اجتماعی

مرخصی استعلاجی تامین اجتماعی در حمایت از بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است که به معنی درخواست مرخصی برای انجام درمان بیماری است. شرایط مرخصی استعلاجی کارگران با توجه به مدت زمان نیاز برای درمان، بستری شدن و شدت بیماری و یا حادثه متفاوت است.

شرایط لازم برای مرخصی استعلاجی

  • قادر به کار نباشد
  • عدم اشتغال به کار
  • عدم دریافت مزد یا حقوق
  • بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و یا غیر ناشی از کار و یا بیماری های حرفه ای تحت درمان باشد. در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری بر اساس نظر پزشک نیاز به استراحت مطلق یا بستری در بیمارستان و مراکز درمانی داشته باشد و در تاریخ شروع بیماری یا مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی به سر ببرد.

چنانچه هر یک از شرایط گفته شده وجود نداشته باشد بیمه شده نمی تواند از شرایط و حمایت های مرخصی استعلاجی بهره مند شود.

مدت زمان مرخصی استعلاجی:

اینکه بیمه شده یا کارگر به چه علت و در چه شرایطی قادر به کار نیست در مدت مرخصی استعلاجی تاثیر دارد. حالت های مختلف بروز مرخصی استعلاجی می تواند به صورت زیر باشد.

  • حادثه یا بیماری ناشی از کار
  • حادثه یا بیماری غیر ناشی از کار
  • بستری شدن در بیمارستان و یا درمان سرپایی

اگر بیمه شده به دلیل حادثه و یا بیماری ناشی از کار و به تشخیص تامین اجتماعی قادر به ادامه کار نباشد غرامت دستمزد مرخصی استعلاجی از اولین روز به بیمه شده پرداخت می شود.

اگر بیماری و حادثه غیر ناشی از کار باشد و بیمار در بیمارستان بستری نشود تامین اجتماعی غرامت دستمزد ایام مرخصی استعلاجی را از روز چهارم شروع خواهد کرد و در بیماری ها و حوادث ناشی از کار از روز اول.

مرخصی استعلاجی کمتر از سه روز در حالت غیر بستری در تعهد تامین اجتماعی نیست.

زمان اتمام مرخصی استعلاجی:

زمان پایان و اتمام مرخصی استعلاجی تا زمانی است که بیمه شده به تشخیص سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشد و به موجب مقررات قانون تامین اجتماعی و کمیسیون تامین اجتماعی از کار افتاده شناخته نشود.

حقوق مرخصی استعلاجی:

بیمار بیمه شده دارای همسر، فرزند، پدر یا مادر تحت تکفل باشد. در این حالت غرامت دستمزد معادل سه چهارم آخرین مزد یا حقوق کارگر پرداخت خواهد شد.

اگر بیمه شده دارای افراد تحت تکفل نباشد حقوق مرخصی استعلاجی معادل دو سوم آخرین حقوق و یا مزد روزانه کارگر پرداخت می شود که در این حالت اگر بیمه شده با هزینه تامین اجتماعی بستری شود و یا در بیمارستان های تامین اجتماعی مداوا شود حقوق مرخصی استعلاجی وی بر مبنای یک دوم آخرین مزد و حقوق کارگر پرداخت خواهد شد.

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...