جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

مزد 1401 مصوب شورای عالی کار

مزد 1401 مصوب شورای عالی کار: نشست دستمزد شورای عالی کار که از ساعت 18 عصر چهارشنبه مورخ 1400/12/18 با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت آغاز شده بود پس از 15 ساعت مذاکره طولانی سرانجام با توافق شرکای اجتماعی افزایشات مزدی سال 1401 به تصویب رسید.

مزد 1401 مصوب شورای عالی کار 1

بر این اساس از ابتدای سال 1401 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 1.393.250 ريال تعیین گردید که شامل افزایش 57/4 درصدی نسبت به مزد سال 1400 می باشد و سایر سطوح مزدی نیز مشمول افزایش 38 درصدی مزد مبنا موضوع ماده 36 قانون کار به اضافه روزانه مبلغ171722 ریال نسبت به آخرین مزد در سال 1400 تعیین گردید.

پایه سنوات 1401:

به کارگرانی که در سال 1401 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد ماهیانه مبلغ 2.100.000 ريال به عنوان پایه سنوات پرداخت خواهد شد.

ضمناً در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل میزان پایه سنوات از گروه یک تا بیست با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

مبلغ پایه سنوات اعلام شده شامل کلیه کارگران اعم از قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود.

حق مسکن 1401:

مزد 1401 مصوب شورای عالی کار 2

میزان حق مسکن با افزایش 44/4 درصدی از ماهیانه 4.500.000 ريال در سال 1400 به مبلغ 6.500.000 ريال در سال 1401 تعیین گردید که در صورت تصویب هیات وزیران برقرار می گردد.

مزد 1401 مصوب شورای عالی کار 3

کمک هزینه اقلام مصرفی (بن) 1401:

میزان کمک هزینه اقلام مصرفی خوانوار موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) با افزایش 41/7 درصدی از ماهیانه 6.000.000 ريال در سال 1400 به مبلغ 8.500.000 ريال در سال 1401 افزایش یافت.

حق اولاد 1401

مرخصی زایمان

میزان حق اولاد طبق مواد 86 و 87 قانون تامین اجتماعی و در صورت دارا بودن شرایط با افزایش 57/4درصدی از ماهیانه 2.655.495 ريال در سال 1400 به ازای هر فرزند به مبلغ 4.179.750 ريال افزایش یافت.

عیدی و پاداش«با رعایت مصوبه70.12.06 مجلس شورای اسلامی» 1401

مزد 1401 مصوب شورای عالی کار 4

بر اساس حداقل

سالانه:83.595.000ریال

ماهانه:6.966.250ریال

بر اساس حداکثر

سالانه:125.392.500 ریال

ماهانه:10.449.375 ریال

مزد 1401 مصوب شورای عالی کار

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...