مقررات استخدامي كاركنان نهضت سواد آموزي

مقررات استخدامي كاركنان نهضت سواد آموزي: پيشينه تاريخي امر سواد آموزي به تشكيل اولين كلاسهاي اكابره در سال 1286 هجري شمسي بر مي گردد و پس از آن آموزش و سواد آموزي بزرگسالان با تشكيل سازمان

تعليمات اكابر 1320-1315،

سازمان آموزش سالمندان1335-1332،

سازمان آموزش بزرگسالان 1343-1335 ،

كميته ملي پيكار جهاني با بيسوادي1355-1343

و سازمان جهاد ملي سوادآموزي 1357-1355

ادامه پيدا مي كند.

اساسنامه نهضت سواد آموزی

در دي ماه 1358 با صدور فرمان امام حضرت اماه (ره) سازمان نهضت سواد آموزي تشكيل مي شود و در همين رابطه ،اساسنامه نهضت سواد آموزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ3/3/1363 مشتمل بر 8 ماده و 6 تبصره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه بر اساس آن نهضت سواد آموزي سازماني است وابسته به وزارت آموزش و پرورش كه به منظور و هدف ريشه كن ساختن بيسوادي فعاليت مي نمايد.

به استناد مواد 7و8و اساسنامه،آيين نامه اجرايي نهضت سوادآموزي در تاريخ 15/11/1367 به تصويب هيات وزيران و قانون مقررات استخدامي نهضت در جلسه مورخ 13/6/1367 به مجلس شوراي اسلامي رسيد.

انواع استخدام در نهضت سواد آموزي

انواع استخدام در نهضت سواد آموزي به صورت اعضا ثابت و اعضا قراردادي مي باشند كه در اين خصوص مطابق تبصره 3 ماده 2 قانون مقررات استخدامي نهضت سوادآموزي،آيين نامه استخدامي اعضا قراردادي اعم از كاركنان ستادي،خدماتي و آموزشي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

در قانون مقررات استخدامي نهضت سواد آموزي،اعضاي افتخاري به نيروهاي مردمي و علاقمند به خدمت در نهضت اطلاق مي شوند كه در چگونگي همكاري اعضاي افتخاري طبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط رييس نهضت صادر مي گردد.

تعيين مشاغل كارگري از وظايف كميته پنج نفري موضوع ماده 11 قانون مقررات استخدامي نهضت سواد آموزي مي باشد.

آيين نامه استخدامي اعضاي قراردادي نهضت سواد آموزي

آيين نامه استخدامي اعضاي قراردادي نهضت سواد آموزي برابر تبصره 3 ماده 2 قانون مقررات استخدامي نهضت سوادآموزي در جلسه مورخ 14/7/1370 به تصويب هيات وزيران رسيد.

به اين ترتيب اعضاي قراردادي نهضت اعم از كاركنان ستادي،خدماتي و آموزشي تابع مقررات اين آيين نامه قرار گرفته و از شمول قانون كار خارج مي باشند مدت قرارداد استخدام قراردادي يك سال است كه تمديد آن حداكثر تا 10 سال امكان پذير است.

حسب ماده 5 آيين نامه استخدام قراردادي معلمان و اساتيد بازنشسته و مستخدمان بازخريد شده دولت حسب مورد با رعايت ماده 8 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي دولتي مجاز مي باشد.

فرم هاي قرارداد براي اعضاي قراردادي نهضت سواد آموزي شامل دو نوع فرم كادر آموزشي و فرم كاركنان خدماتي و ستادي است كه توسط دفتر مركزي نهضت با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و در اختيار واحد هاي ذيرربط قرار خواهد گرفت.

در ماده 16 آيين نامه استخدامي اعضاي قراردادي نهضت سوادآموزي پيش بيني شده است كه مستخدمان قراردادي موضوع اين آيين نامه مشمول مقررات قانون تامين اجتماعي خواهند بود و نهضت مي بايستي حق بيمه مقرر را از دريافتي ماهانه مستخدم قراردادي كسر و با اضافه نمودن سهم كارفرما طبق مقررات مربوط به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايد.

مقررات استخدامي كاركنان نهضت سواد آموزي 1

وفق ماده 17 آيين نامه ،مستخدمان  قراردادي در صورت ابتلا به بيماري كه مانع از انجام كار آنان باشد ونيز زنان باردار از حمايتهاي مقرر در قانون تامين اجتماعي استفاده خواهند نمود.

اجرت و فوق العاده هاي يا مزاياي مستخدمان قراردادي كه عدم اشتغال آنان به سبب بيماري باشد و در بيمارستان بستري نشوند تا سه روز توسط تهضت پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بيماري و حداكثر پايان قرارداد مشمول مقررات قانون تامين اجتماعي مي شوند.

از کار افتادگی کارکنان نهضت سواد آموزي

مقررات استخدامي كاركنان نهضت سواد آموزي 2

هر گاه مستخدم قراردادي  در حين انجام وظيفه ناقص و يا از كارافتاده شود يا به سبب انجام وظيفه و يا حين انجام وظيفه فوت شود مستخدم يا بازماندگان طبق مقررات تامين اجتماعي از مستمري از كارافتادگي يا بازنشستگي يا مستمري بازماندگان استفاده خواهند نمود.

مقررات استخدامي كاركنان نهضت سواد آموزي 3

ضمنا رسيدگي به تخلفات اداري مستخدمان قراردادي و تعيين مجازاتهاي آنان مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت و آيين نامه اجرايي آن مي باشد.

با توجه به آن چه گفته شد به استناد قانون مقررات استخدامي تهضت سوادآموزي مصوب 13/6/1367 مجلس شوراي اسلامي و با عنايت به آيين نامه استخدامي اعضاي قراردادي نهضت سوادآموزي مصوب مورخ 14/7/1370 هيات وزيران و اين كه مقررات استخدامي نهضت سوادآموزي از مقررات خاص استخدامي پيش بيني شده در ماده 188 قانون كار به حساب مي آيد لذا كاركنان نهضت سوادآموزي اعم از كاركنان دايم يا قراردادي در شمول قانون كار قرار نمي گيرند.

از طرفي در ماده واحده لايحه قانوني عدم شمول مقررات قانون كار درباره كاركنان نهادهاي انقلابي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب اسلامي از نهضت سوادآموزي به عنوان نهاد انقلابي نام برده شده است و لذا از اين منظر نيز كاركنان نهضت سوادآموزي از شمول قانون كار مستثني خواهند بود.

مقررات استخدامي كاركنان نهضت سواد آموزي 4

برابر ماده واحده قانون بازنشستگي و وظيفه كاركنان ثابت سازمان نهضت سواد آموزي جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 14/5/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد از تاريخ تصويب اين قانون كليه كاركنان ثابت سازمان نهضت سوادآموزي از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازنشستگي و وظيفه مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهند بود.

ضمائم قانونی این پست:

اساسنامه نهضت سواد آموزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ3/3/1363

قانون مقررات استخدامي نهضت در جلسه مورخ 13/6/1367 به مجلس شوراي اسلامي

آيين نامه استخدامي اعضاي قراردادي نهضت سواد آموزي مصوب تاریخ 14/7/1370 هيات وزيران

ماده واحده لايحه قانوني عدم شمول مقررات قانون كار درباره كاركنان نهادهاي انقلابي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب اسلامي

قانون بازنشستگي و وظيفه كاركنان ثابت سازمان نهضت سواد آموزي جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 14/5/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي

مقالات مرتبط

پربازدیدترین‌های ماه

قانون كار و نيروي هاي مسلح

قانون كار و نيروي هاي مسلح: ارتش و سپاه و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران هر يك داراي قانون و مقررات خاص استخدامي خود هستند كه به ترتيب در سال هاي 1366 و 1370 و 1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.بنابراين كليه پرسنل نيروي هاي مسلح …

همه چیز در خصوص بازنشستگی

همه چیز در خصوص بازنشستگی:در این مبحث به موضوع بازنشستگی واجدین شرایط طبق قانون تامین اجتماعی می پردازیم.بموجب بند 15 ماده 2 قانون تامین اجتماعی، بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون….

چگونگی و نحوه انجام ابلاغ

چگونگی و نحوه انجام ابلاغ: بعد از ثبت دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و تشکیل پرونده،متصدی تشکیل پرونده،مبادرت به صدور اخطاریه موضوع ماده 36 آیین دادرسی کار می نماید.اخطاریه موضوع ماده 36 قانون آیین دادرسی کار برگی یا نوشته ای است که موجب آن ماده باید حاوی مطالب زیر باشد:1-مشخصات طرفین دعوا 2-……

مشمولان قانون بیمه بیکاری چه کسانی هستند ؟

غیر ارادی بودن بیکاری، ملاک اصلی برقراری حمایت های قانونی برای بیمه شدگان بیکار است. بنابراین کارگری که به میل خود، کار خود را ترک می کند، نمی تواند از این حمایت ها برخوردار شود….

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *